Thursday, 10 October 2013

10/ kaedah dan ciri ciri pembangunan perisian

kaedah dan ciri
 • kenalpasti jenis perisian
 • komponen perisian
 • pendekatan pdp
 • pengurusan perisian kursus
 • kurikulum perisian kursus
 • rekabentuk antaramuka
 • kualiti media perisian
 • teknikal perisian
 • dokumentasi perisian / manual
peranccangan pengajaran berpandukan komputer
 • penyediaan papan cerita
model reka bentuk multimedia reeves 1994 - 4 peringkat
 • peringkat analisis - kendali penilaian keperluan
 • peringkat reka bentuk - mencipta spesifikasi
 • peringkat pembangunan - interaksi alat pengarangan
 • peringkat penilaian - proses melaksana rancangan


Wednesday, 9 October 2013

9/ model pembangunan perisian multimedia peringkat awal

perisian  -  atur cara komputer
kaedah dan ciri peringkat awal
model ADDIE
model ASSURE

 • analisis learner - analisis murid
 • state objective - nyatakan objektif
 • select modify - pilih, baiki / bina

Tuesday, 8 October 2013

8/ model pembangunan perisian multimedia

model ADDIE -

 • anaylize / analisa, - persekitaran pembelajaran
 • design / rekabentuk,  - struktur dan pendekatan pengajaran
 • development / pembangunan,  - memuatkan alamat tapak ke dalam folder
 • implemenation / perlaksanaan, - pengajaran 
 • evaluation / penilaian - kecerdasan pelbagai
model Hannafin & Peck 1998
 • analisis
 • reka bentuk
 • pelaksanaan
 • penilaian
model Lawson 1995
 • model kiatr pembelajaran 
  • teroka
  • pengenalan tema
  • aplikasi konsep

Monday, 7 October 2013

7/ pemilihan perisian pengajaran

tatacara pemilihan :

 • struktur perisian - mengandungi semua elemen
 • objektif pdp - mengandungi obj jelas
 • pengguna sasaran 
 • bahan pengajaran 
 • perkembangan - faktor mesra pengguna
 • pengantara muka - rupa program pada skrin
 • mudah digunakan
 • keupayaan interaktif
 • motivasi
 • ciri ciri persembahan - merangkumi teks, audio, grafik, animasi dan video

Sunday, 6 October 2013

6/ penyelesaian masalah berasaskan multimedia

penggunaa teknologi multimedia dalam penyelesain masalah pembelajaran

 • teks - panduan
  • ringkas tapi padat
  • guna typeface dan fon sesuai
  • teks boleh dibaca
  • gaya dan warna
 • grafik - panduan
  • grafik yg sesuai
  • warna sesuai dengan keperluan aplikasi
  • spesifikasi grafik boleh guna pada sistem keupayaan rendah
 • audio - panduan
  • bersesuaian dengan isi kandungan
  • ada rasional
  • penguna ada kuasa kawalan
  • elak banya kesan audio
 • video - panduan
  • maklumat lebih realistik
  • mampu rangsang pelbagai deria
  • mudahkan proses pengulangan
  • peningkatan keberkesanan proses pdp
  • mampu raih emosi dan ubah sikap
  • sedia kuasa kawalan
  • bentuk kemahiran dengan lebih pantas
  • jimat masa, tenaga dan belanja
 • animasi - panduan
  • konsep yang kompleks
  • menarik perhatian pelajar dengan mudah
  • persekitaran belajar maya
  • pembelajaran menyeronokkan

Saturday, 5 October 2013

5/ inovasi pengajaran bahasa melayu berasaskan multimedia

kepentingan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
 • pengajara dan pembelajaran - pemindahan ilmu
 • kepentingan komputer dalam pendidikan - berbantu komputer
 • kepentingan komputer dalam pdp bahasa melayu 

Friday, 4 October 2013

4/ elemen multimedia

perkara yang berkaitan dengan pelbagai media seperti slaid, tv dll
bidang penggunaan aplikasi multimedia - pendidikan, pernigaan, pentadbiran, penyiaran, hiburan
ciri-ciri
 • komputer
 • struktur utama persembahan multimedia
 • asas reka bentuk aplikasi multimedia
  • inormasi
  • interaksi
  • antaramuka dan persembahan
elemen multimedia
 • teks - perkataan yang boleh difahami oleh pengguna, pelbagai jenis dan bentuk. untuk isi kandungan
 • grafik - persembahan imej atau paparan visal yang tidak bergerak spt gambar, lakaran, ilustrasi. untuk visual persembahan maklumat
 • audio - jenis bunyi rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas dll. meningkatkan daya tumpuan pengguna
 • video - dinamik dan efektif. menarik
 • animasi - paparan urutan lakaran yang setiap satunya terdapat perbezaan untuk hasilkan pergerakan seccara terus.

Thursday, 3 October 2013

3/ peranan multimedia dalam pengajaran bahasa melayu

faktor multimedia dalam bidang pendidikan

 • berlakunya anjakan paradigma
  • teori objektivisme - kenyataan secara luaran, pemikiran simbolik
  • teori konstruktivisme - realiti sebagai sesuatu yang dikonstruk, pengalaman menentukan realiti
  • teori eklektik - kaedah campur eklektik paradigma pragmatik
 • sekolah bestari
 • kemudahan proses komunikasi
 • perolehan maklumat
 • peningkatan minat pengguna
 • penguraangan mas bagi menguasai aplikasi
 • peningkatan kebolehan capaian
 • peningkatan pemahaman dan pengekalan informasi dalam ingatan
 • penyiaran maklumat
 • pembelajaran interaktif dalam talian
 • motivasi kepada pelajar
 • pembangunan kemahiran pemikiran yang kreatif dan kritikal

Wednesday, 2 October 2013

2/ rancang pengajaran bahasa melayu berasaskan multimedia

penggunaan program aplikasi dalam pengajaran dan kepentingannya
 • blending word proessing / pemprosesan perkataan campuran
 • membantu memperitngkatkan penulisan
  • thesaurus
  • grammar checker

Tuesday, 1 October 2013

1/ komputer dalam pendidikan

perkembangan komputer - sejarah komputer bermula dari Von Neumann mendesin Eletroic Discete Variable Automatic Computer (EDVAC)
sistem komputer :
 • sistem input - maklumat dimasukkan ke dalam komputer
 • unit pemprosesan pusat - maklumat diproses
 • sistem output - maklumat dikeluarkan
pengajaran berasaskan komputer - pelajar berinteraksi
definisi multimedia - penyatuan beberapa media
ciri ciri
 • teks
 • imej grafik
 • audio
 • video
 • animasi

Tuesday, 10 September 2013

10/ menilai penulisan murid

cara nilai
 • memberi reaksi
 • membuat analisis
 • memberi gred
kepentingan skim pemarkahan
 • kurangkan unsur sbjektif
 • kawal kebolehpercayaan
 • menyenarai semak sub kemahiran 
 • mengkuantitikan kemahiran
teknik
 • teknik global - meniai kualiti secara keseluruhan
 • teknik perincian - secara terperinci

Monday, 9 September 2013

9/ bahan bantu mengajar dalam penulisan

kepentingan - mengurangkan masalah seperti
 • kekurangan tenaga pengajar
 • kekurangan masa
 • mengadakan pengajaran untuk kumpulan besar
selain itu
 • menjimatkan masa
 • mempelbagaikan kegiatan
 • menyeronokkan murid
prinsip
 • pelbagai bahan bantu mengajar
 • mutu bahan bantu
 • kecekapan guna bahan bantu
 • kesuaian bahan bantu
jenis
 • carta-carta
 • carta untuk latihan pola
 • buku teks
 • kad manila
 • papan tulis
 • suara
 • papan flannel
 • model
 • papan gulung
 • potongan akhbar
 • alat rakaman
 • radio
 • televisyen

Sunday, 8 September 2013

8/ pengayaan dalam penulisan

objektif - mencabar, tambah minat, kreativiti
rasional - belajar sama - cerdas, sederhana, lambat
prinsip
 • corak belajar sendiri
 • menarik, mencabar
 • program harian atau projek
 • mudah diguna
 • bahan pelbagai
bentuk aktiviti
 • bacaan tambahan
 • kerja projek
 • permainan dan rekreasi

Saturday, 7 September 2013

7/ pemulihan dalam penulisan

masalah kemahiran menulis
 • isi, bahasa, tulisan
 • tiada isi utama
 • lemah hurai isi utama
 • tiada isi sampingan
 • isi kurang bernas
 • isi tiada urutan
prinsip pengajaran pemulihan
 • bangkit semangat yakin
 • libatkan deria dalam aktiviti
proses pengajaran pemulihan
 • peringkat 1 - tentu murid lemah dan masalah pembelajaran
 • peringkat 2 - tentu punca
 • peringkat 3 - pilih ganti tindakan / aktiviti alternatif
 • peringkat 4 - penilaian kejayaan

Friday, 6 September 2013

6/ format dan aspek penting penulisan

 • pembinaan ayat ayat yang gramatis
  • ayat yang lengkap dan sempurna
  • ayat berkesan - 25 perkataan
 • struktur ayat
  • isi
  • susunan perkataan
 • fungsi ayat
  • ayat maklumat
  • ayat arahan
  • ayat perasaan
 • pemilihan perkataan yang tidak tepat
  • perkataan diguna apabila perlu
  • jalinan fikiran yang logik harus dibuat secara berpandu
 • perbendaharaan kata
  • memiliki kemampuan penalaran / fikiran yang bijak
  • mengenal ketentuan teknik 
 • penggunaan gaya tidak tepat dan sepadan
  • tidak sepadan dengan tajuk karangan
 • penggunaan tanda baca yang tidak betul
 • sistem ejaan
 • mod wacana
 • pemerengganan - 1 perenggan 1 idea

Thursday, 5 September 2013

5/ penulisan mentalis

peringkat menulis untuk pelahiran
 • menyalin dan meniru
 • menghasilkan semula
 • menggabung
 • penulisan berpandu
 • penulisan bebas
proses menulis karangan
 • persediaan untuk menulis
 • mengingat balik apa pengalaman yang dirasai
 • maslah kreatif
 • perbincangan secara lisan
 • perbincngan selepas menulis draf pertama
 • membentangkan karangan secara lisan
peringkat menulis karangan
 • peringkat 1 : pra penulisan
 • peringkat 2 : menulis
 • peringkat 3 : penulisan semula

Wednesday, 4 September 2013

4/ penulisan mekanis

kemahiran peringkat awal
peringkat pra menulis
 • latihan pergerakan tangan
 • gerak tangan bebas
 • latihan pergerakan mata
 • aktiviti
  • ikut garisan rajah
  • warna dari kiri ke kanan
  • membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai dll
  • latihan gerak jari
  • latihan bentuk garisan lurus
  • bentuk corak campuran
  • lukis gambar 
peringkat mendirikan asas
 • latihan bentuk bulatan dan garis lurus terkawal
 • latihan tulis huruf di atas kertas bergaris dua
 • bergaris satu
 • bentuk lambang tulisan dengan betul
 • aktiviti
  • tekap huruf
  • tulis huruf ikut urutan
  • padan dan salin dua suku kata
  • tulis huruf tertinggl
  • salin perkataan
jenis tulisan - tulisan jenis cap dulu baru tulisan sambung
jenis kemairan yang diperlukan dalam tulisan
 • keseragaman
 • persambungan
 • irama
 • pergerakan yang tetap
kesalahan dalam tulisan
 • bentuk huruf tidak sama besar
 • jarak huruf tidak seimbang
 • tulisan kotor
ejaan dan rencana
 • latih murid dengar perktaan - imlak
 • rencana - kukuhkan kemahiran membaca - imlak

Tuesday, 3 September 2013

3/ analisis kemahiran menulis dalam sukatan pelajaran

dari sudut sains sosial
 • kemuka ide tentang manusia dan aam
 • adat resam dan sosiobudaya
 • tentang kajian 
dari sudut sejarah, agama, perdagangan dan geografi
 • alat mencatat isi pelajaran
 • luahkan buah fikiran
 • menjawab soalan exam
 • siapkan kerja projek
 • rumusan
 • jenis penulisan
  • laporan urusniaga
  • latihan perakaunan
  • sejarah tamadun bangsa
dari sudut disiplin bahasa dan kesusasteraan
 • memperkayakan bahasa
 • perluasan pengguaa kata dan istilah
 • penciptaan perkataan baru
 • pengolahan isi, bahan dan idea
 • pengulangan kata kata indah
 • jenis penulisan
  • naratif
  • deskriptif
  • nyanyian / lirik
  • puisi
dari sudut disiplin sains dan teknologi
 • pemaparan idea, fakta dan hasilan
 • daftar istilah berunsur sains
 • jenis penulisan
  • tesis, jurnal, buletin
  • makalah
  • laporan

Monday, 2 September 2013

2/ teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran penulisan

kaedah pengucapan terkawal
 • latihan penggunaan pelbagai perbendaharaan kata dan pembentukan ayat dalam penulisan
 • latihan libatkan penghasilan perbandingan peningkatan lisan dan tulisan
 • latihan gunakan gaa penulisan berbeza
 • penulisan yang libatkan penggantian pelbagai
kaedah penguapan bebas
 • memperkukuhkan pengalaman bahasa pelajar dengan setiap penggunaan perkataan yang baru
 • latihan penulisn pantas - menulis sebanyak mungkin secara bebas
kaedah retorika
 • latihan berkaitan ciptaan, susunan dan stail dalam penulisan
mengajar karangan
 • isi - mesti jelas
 • organisasi - memeriksa struktur pad isi dalam perenggan
 • ekspresi - penulisan sempurna, tanda baca
karangan terkawal
 • aktiviti pra mengarang
 • maklumat terhad
 • ingat kembali isi  penting yg telah dibaca
karangan berpandu
 • karangan bersituasi yang pelbagai bentuk
 • surat berangkai
penulisan bebas
 • berbentuk aktiviti penyelidikan
 • penulisan kertas kerja
 • penulisan kreatif seperti esei, cerpen

Sunday, 1 September 2013

1/ teori dan prinsip pengajaran penulisan

definisi

 • menghasilkn bahan berbentuk idea, pendapat, pengalaman, perasan, maklumat dalam tulisan
matlamat
 • menguasai kecekapan berbahasa
 • melahirkan fikiran dan perasaan melalui lisan dan penulisan
tujuan
 • asas menulis yang kukuh
 • mengeja perkataan dengn pantas
 • menyusun ayat dengan betul
 • membaca tulisan sendiri
 • lahirkan fikiran dan perasaan melalui tulisan
 • minat suka menulis
Ann Raimas (1983)
 • mengarang dan lahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan
 • memberi peluang kepada pelajar meneroka bahasa
 • meluaskan pengetahuan, lahirkan idea
Down Byrne (1979)
 • perbezaan kecenderungan pelajar
 • kemahiran menulis dapat tingkatkan kemahiran penguasaan bahasa
 • wujudkan pelbagai aktiviti di bilik darjah
 • formal dan tidak formal dapat dijalankan di bilik darja

Friday, 9 August 2013

9/ penggabungjalinan, penyerapan dan kemahiran berfikir

gabungjalin kemahiran dalam satu subjek
 • 4 kemahiran - dengar, tutur, bacaan, tulisan. gabungjalinkan beberapa kemahiran atau semua sekali
gabungjalin kemahiran dalam beberapa subjek
 • gabungjalin kemahiran dari beberapa subjek kepada satu pelajaran.
gabungjalin bahan
gabungjalin aktiviti
penyerapan - subjek subjek yang lain boleh diserapkan ke dalam subjek bahasa

Thursday, 8 August 2013

8/ pengajaran tatabahasa

tatabahasa - himpunan rmus yang terbatas jumlahnya dan menghasilkan ayat yang tidak terbatas jumlahnya.
dasar kecekapan berbahasa
diajar secara terancang

pendekatan induktif
 • dimulakan dengan contoh kemudian buat kesimpulan
 • proses pengajaran induktif
  • peringkat pendedahan
  • peringkat pembentukan konsep
  • peringkat mencubakan generalisasi
  • peringkat penutup
pendekatan deduktif
 • berkait dengan hukum
 • menyelesaikan masalah, kemudian memilih hukum atau peraturan. melalui peraturan masalah diselesaikan
 • proses pengajaran deduktif
  • merancang aktiviti
  • melaksanakan aktiviti
  • menilai aktiviti
pendekatan eklektik
 • gabungan dua atau beberapa pendekatan
 • model 1 - generalisasi - contoh -generalisasi
 • model 2 - contoh - generalisasi - contoh
pendekatan 4P
 • I.D.E.A
 • introduction - pengenalan
 • deliberation - penyampaian
 • evaluation - penilaian
 • application - penerapan

Wednesday, 7 August 2013

7/ pengajaran kemahiran menulis

2 tujuan
 • tujuan serta merta - asas menulis yang kukuh, menulis dengan baik, cekap dan pantas
 • tujuan lanjut - meluaskan pengetahuan, pengalaman
jenis kemahiran tulisan
 • kemahiran menulis secara mekanis - hasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca.
 • kemahiran menulis untuk pelahiran / mental - setelah mendapat kemahiran mekanis
peringkat pengajaran menulis
 • pra menulis / persediaan
 • mendirikan asas / mekanis
 • pelahiran
jenis tulisan
 • tulisan huruf cap / satu satu bujang
 • tulisan sambug
ejaan dan rencana
 • dikuasai melalui kemahiran membaca
 • rencana - imlak

Tuesday, 6 August 2013

6/ kemahiran pengajaran bacaan

2 tujuan
 • tujuan serta merta - boleh membaca dan faham. baa dengan cepat, tidak teragak agak. boleh baca serta merta.
 • tujuan lanjut - berfikir lebih selepas membaca. alat penambah pengetahuan setelah keluar dari sekolah
jenis bacaan
 • bacaan bersuara / mekanis
  • menyuarakan tulisan dengan sebutan jelas dan terang
  • membaca dengan irama yang betul
 • bacaan senyap / akaliah
  • disuarakan dalam hati tanpa keluar suara
peringkat mengajar bacaan
 • penyediaan murid
 • mendirikan asas
 • melatih membaca dan memaham
 • melatih membaca untuk menghiburkan hati
 • membina dan memperkukuh sikap gemar membaca
kaedah mengajar bacaan
 • kaedah mengeja - membatang suku kata
 • kaedah bunyi - membunyikan suku kata
 • kaedah huruf - mengenal nama huruf
pendekatan mengajar bacaan
 • pendekatan membina - berdasarkan prinsip sintesis, susun perkataan kecil menjadi besar
 • pendekatan cerakinan - ceraikan bahagian besar kepada kecil
 • pendekatan eklektik - menggunakan kaedah campuran
 • pendekatan berformatkan kbsr
  • pendekatan A - kaedah campuran
  • pendekatan B - kaedah bunyi / fonik
  • pendekatan C - bunyi kata
  • pendekatan D - prinsip membina
bacaan intensif
 • memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa saja yang dibacca dengan tepat
bacaan ekstensif
 • bacaan meluas di luar kelas. meningkatkan kepantasan membaca

Monday, 5 August 2013

5/ pengajaran lisan dan teknik teknik mengajar

perkara penting dalam pengajarn lisan
 • secara spontan
 • topik atau tajuk yang ada dalam pengalaman murid
 • ada rangsangan
 • secara formal
 • galakan mengeluarkan idea baru
 • penekanan kepada pencapaian murid
aspek kemahiran lisan
 • kemahiran mendengar
 • kemahiran bertutur
teknik pengajaran lisan
 • teknik perbualan
 • teknik bercerita
 • teknik berlakon
 • teknik berpuisi
 • teknik bercakap berdasarkan gambar
 • teknik melapor berita
 • teknik siaran radio
 • teknik berbahas atau bersyarah
 • teknik menyanyi
 • teknik perbincangan

Sunday, 4 August 2013

4/ kaedah dalam pengajaran bahasa

 • definisi pendekatan - satu kumpulan andaian saling berkaitan tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa dan pembelajaran bahasa.
 • definisi kaedah - satu prosedur untuk mengajar sesuatu bahan bahasa
 • deinisi teknik - satu strategi untuk mencapai hasil segera 
kaedah tatabahasa terjemahan
 • kaedah klasik
 • kemahiran menulis
 • tentukan perbendaharan kata
kaedah terus
 • mengutamakan prinsip mengajar berdsrkan psikologi
 • 4 asas
  • perhubungan langsung antara perkataan dengan benda
  • dikaitkan dengan pengalaman yang sedia ada
  • timbulkan perasaan ingin tahu
  • pengajaran berpandu
kaedah semula jadi
 • sama dengan kaedah terus
 • bermula dengan soalan
kaedah askar / tentera
 • kemahiran lisan utama
 • hasil pembelajaran dalam masa yang singkat
kaedah ajuk-hafaz
 • melalui demonstrasi dan latih tubi
 • proses berulang
kaedah linguistik
 • kaedah mengajar bahasa yang moden
 • mendahulukan bentuk dari makna
kaedah oral-aural (dengar utur)
 • menggunakan dialog untuk dihafaz diikuti secara ajukan
 • alat pandang dengar digunakan
kaedah psikologi
 • penggambaran fikiran dan asosiasi idea
 • mementingkan alat bantu mengajar
kaedah terjemahan
 • terjemahan dari bahasa kedua kepada bahasa ibunda dan sebaliknya
 • bahan berupa petikan
kaedah eklektik
 • menggabungkan segala ciri yang baik
 • tidak terikat kepada satu satu kaedah tertentu
kaedah kod-kognitif
 • bahasa sebagai satu kreativiti mental
 • menekankan bentuk dan makna
kaedah fonetik
 • kaedah lisan, reform dan terus
 • memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut
kaedah khurus dalam pengajaran bahasa
 • kaedah lisan - reform atau fonetik. punyai hubungan rapat dengan kaedah terus. menegaskan  latihan mendengar pada peringkat permulaan
 • kaedah membaca - paling mudah. tak perlu hafaz. hanya mengecam dan mengenal perkataan yang tertulis dan membacanya.
 • kaedah tatabahasa - mementingkan peraturan tatabahasa yang dipelajari

Saturday, 3 August 2013

3/ teori pembelajaran, pendekatan mengajar dan interpretasi pengajaran bahasa

mahzab dalam pembelajaran bahasa
 • mahzab behaviuris - mahzab tingkah laku
 • mahzab kognitif - proses pemikiran
 • mahzab sosial - cara hidup, peka terhadap pengalaman, bergantung antara satu sama lain
teori bahasa
 • teori mekanis - aktiviti fizikal
 • teori mentalis - aktiviti mental semula jadi
teori pembelajaran bahasa
 • teori pembelajaran pembentukan kebiasaan
 • teori pembelajaran kod-kognitif (piaget)
 • teori pembelajaran interksionalis (halliday) - interaksi linguistik
 • teori pembelajaran fungsionalis (haliday) 
 • teori pembelaaran situasionalis - komunikasi
 • teori pembelajaran anggapan
kaedah dan pendekatan mengajar bahasa
 • pendekatan komunikatif - bahasa sebagai satu komunikasi

Friday, 2 August 2013

2/ analisis sukatan pelajaran

apakah sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • asas berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis meliputi aspek mekanis, penggunaan dan penaakulan
 • tahap 1 - dipimpin mendengar, menyebut, mengenal dan membentuk lambang huruf dan perkataan dan sedikit penulisan
 • tahap 2 - kemahiran belajar melalui membaca, perbincangan dan penulisan. jawi juga diajar
peranan sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • tentukan rangka isi kemahiran bahasa
 • menyenaraikan rasional, matlamat dan objektif pengajaran
 • sediakan satu organisasi program pengajaran
 • sediakan rangcangan kerja tahunan
 • tentukan kandungan, item, kaedah, strategi
 • memikirkan soalan peperiksaan
 • sediakan item
 • sediakan kandungan item
matlamat sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • menjadi bahasa ilmu atau bahasa pengantar
 • sebagai alat perhubungann
 • menjadi alat menyatupadukan rakyat malaysia
objektif program bahasa malaysia
 • menghargai dan bangga bahasa malaysia
 • mendengar dan memahami pertuturan
 • bertutur dan mengeluarkan buah fikiran
 • membaca kuat dan senyap
 • menulis karangan dan surat kiriman yang tepat
 • mempelajari hal ehwal manusia
 • sebagai alat untuk meluaskan lagi pengetahua dan pengalaman
 • hargai karangan prosa dan puisi
organisasi sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • kemahiran bahasa
  • kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)
  • kemahiran membaca
  • kemahiran menulis
 • aspek tatabahasa
  • morfologi
  • sintaksis

Thursday, 1 August 2013

1/ konsep pengajaran dan pembelajaran

konsep pengajaran
 • proses - penyebaran ilmu atau kemahiran yang membolehkan murid mempelajari dan menguasainya secara berkesan
 • komunikasi - libatkan aktiviti perhubungan ddan interaksi
 • sains - libatkan aspek pedagogi dan psikologi yang telah dikaji
 • seni - libatkan elemen emosi, nilai dan tingkah laku manusia.
proses pengajaran
 • model pengajaran robert glaser
  • objektif pengajaran
  • pengetahuan sedia ada
  • kaedah mengajar
  • penilaian
 • model sim
  • objektif
  • isi pelajaran
  • kaedah dan teknik
  • interaksi guru dan murid
  • unsur unsur persekitaran
apakah pembelajaran
 • satu proses perubahan tingkah laku 
 • perubahan yang kekal dan stabil
 • perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman dan latihan
 • berlaku dalam satu jangka masa tertentu
prinsip-prinsip pembelajaran
 • pembelajaran satu proses berterusan
 • perubahan tingkah laku
 • mempunyai kesedaran belajar
 • proses belajar bergerak seirigan
 • bekerjasama dan berinteraksi secara aktif
 • harus memiliki keperluan murid
 • mengetahui objektif belajar
 • ketahui kemahiran belajar
jenis-jenis pembelajaran
 • pembelajaran bagi memproses maklumat
 • pembelajaran berasaskan pengalaman
proses pembelajaran
 • fasa motivasi
 • fasa tanggapan
 • fasa perolehan
 • fasa penyimpanan
 • fasa ingatan kembali
 • fasa generalisasi
 • fasa prestasi
 • fasa maklumat balik

Wednesday, 10 July 2013

10/ penerapan karya agung dalam pendidikan

kaitan antara bahasa dengan sastera
 • susunan bahasa yang luar biasa
 • menyentuh perasaan pembaca
kewajaran sastera dalam mengajar bahasa melayu
 • membantu tingkatkan kualiti pross belajar dan mengajar
 • kukuhkan kemahiran lisan, membaca, menulis
 • memberi seronok
 • membuka minda murid
 • memupuk semangat membaca
 • gambaran adat istiadat dan budaya melayu
 • tingkatkan penguasaan kosa kata dll
KBSR
 • masih berpandukan sukatan pelajaran
 • ada usaha p&p menggunakan bahan sastera melayu
KSSR
 • satu penambahbaikan dari kbsr
 • ada aspek seni bahasa - kemahiran bahasa
 • dsp bm - lisan, membaca, menulis
aplikasi teknik dan aktiviti
 • kaedah demonstrasi
 • teknik kad imbasan
 • teknik bayangan minda
 • teknik main peranan
 • teknik lakonan
 • teknik simulasi
 • improvisasi
 • teknik menyelesaikan masalah
 • teknik kerusi panas
 • MESTAMU - menyanyi syair / sajak tanpa muzik
 • permainan bahasa
 • bercerita
 • teknik membuat projek

Tuesday, 9 July 2013

9/ falsafah dalam karya agung moden

novel salina
 • A.Samad Said
 • kaya dengan falsafah sosial, moral, ekonomi, budaya melayu
novel bukan lalang ditiup angin
 • Noordin hassan
 • teks kanun dan agung
 • berkisar mengenai politik 1970an hasil dari peristiwa berdarah tragedi 13 mei
novel juara
 • S.Othman Kelantan
 • teks satria
 • perlawanan adu lembu
 • seorang pelaga lembu ingin juara setelah gagal dalam laga politik
MIM
 • kumpulan puisi Kemala
 • puisi panjang. 80 buah puisi

Monday, 8 July 2013

8/ falsafah dalam karya agung klasik

bidang falsafah
 • etika - pemikiran tentang moral
 • metafizika - kewujudan dan keberadaan
 • sejarah - makna masa silam
 • sosial - gambaran kehidupan realiti manusia
 • ekonomi - sistem pendapatan dan pengurusan harta benda
 • kosmologi - situasi persekitaran dan alam sarwajagat
 • politik - aplikasi tujuan sistem pemerintahan
 • logik - pemikiran yang rasional
misa melayu
 • dikarang oleh Raja Chulan
 • kisah benar - kisah manusia dalam golongan istana dan interaksinya dengan rakyat empatan dan orang luar.
 • susunan raja di Perak
  • RAJA MUDA
  • RAJA BENDAHARA
  • RAJA DI HILIR
  • RAJA DI BARUH
  • RAJA KECIL BESAR
  • RAJA KECIL TENGAH
  • RAJA KECIL MUDA
  • RAJA KECIL BONGSU
 • misa melayu - memberi tumpuan kepada sultan iskandar zulkarnain
hikayat amir hamzah
 • zaman sastera islam - sastera epik / pahlawan sangat popular
 • sentiasa tolong menolong, bersatu padu
 • wira islam bersedia mengampunkan musuhnya
 • amir hamzah - bapa saudara Nabi iaitu saidina hamzah
 • falsafah tentang makna peperangan
hukum kanun melaka
 • masyarakat yang berperaturan
 • hukum islam pertama di melaka
 • zaman pemerintahan sultan muhamad shah
 • ada dua adat perkahwinan - adat temenggung dan adat naning

Sunday, 7 July 2013

7/ nilai ilmu dalam karya agung

konsep nilai - darjat, kualiti, mutu dan taraf.
konsep ilmu - pengetahuan
jenis ilmu
 • ilmu firasat - tanda tanda pada muka / badan dan lain lain untuk mengetahui kelakuan atau nasib orang 
 • ilmu perdukunan - orang yang mengubat orang sakit / memberi ubat secara kampung
 • ilmu jampi - kata kata tertentu diucapkan untuk datangkan kesakitan
 • ilmu pengasih - jampi, azimat, doa, guna guna untuk bangkitkan rasa kasih
strata sosial masyarakat melayu
 • strata - pembahagian masyarakat 
 • peniaga - strata sosial
 • orang kaya - golongan atas peniaga
adat istiadat - 
 • pengaruh Islam  
 • pengaruh barat

Saturday, 6 July 2013

6/ nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya agung

konsep budaya - hal berkaitan budi dan akal
konsep pandangan hidup
idealisme dan falsafah - sifat dalam benduk yang ideal. sukakan atau cintakan hikmah
adat temenggung
 • adat temenggung - semua negeri
 • sistem pentadbiran - autokrasi. raja / sultan kuasa tertinggi
 • sistem pelaksanaan undang undang - setiap kesalahan perlu dibalas dalam bentuk yang sama
 • perkahwinan - larangan berkahwin dengan pasangan yang ada talian darah
 • sistem perwarisan harta dan pangkat - diwarisi  dari satu generasi ke generasi seterusnya
adat perpatih
 • negeri sembilan sahaja
 • sistem kekeluargaan - 12 suku / ASAL minangkabau
 • sistem pewarisan harta - 
  • harta pusaka
  • harta carian
  • harta pembawa
  • harta dapatan
 • perempuan mewarisi harta pusaka
 • sistem pemerintahan - luak / daerah ada satu penghulu / undang
 • lelaki memerintah, perempuan mewarisi harta
 • pelaksanaan undang undang - bersifat pemulihan, berperikemanusiaan dan bertimbang rasa.
nilai hidup orang melayu
 • menghormati orang tua
 • kemesraan
 • berdikari
 • berpantun
 • setia
 • kasih sayang
 • nasihat menasihati
 • bekerjasama
 • tolong menolong
 • akidah Islam
 • meraikan tetamu
 • berpegang teguh kepada adat resam
 • bertimbangrasa
 • saling hormat menghormati
 • mengutamkan ikatn kekeluargaan dan hubungan silaturahim
 • bersopa santun atau berbudi pekerti
 • bekerja bersungguh sungguh
 • menghormati suami

Friday, 5 July 2013

5/ estetika dan kepengarangan karya agung

konsep - keindahan sesuatu karya, keunikan pengalaman,
penstrukturan pantun dan lipur lara
 • pantun adalah ciptaan asli orang melayu
 • lipur lara - penglipurlara pencerita yang mudah, bersifat langsung dan amat komunikatif - cerita yang menghiburkan orang yang dalam kesedihan
kepengarangan shanon ahmad
 • terkenal dengan subjek masalah kemiskinan orang melayu dan peka dengan politik tanah air
 • penulis novel yang hebat
 • teknik monolog dalaman
 • sangat teliti dalam soal pemilihan watak dan pengenalan perwatakan
kepengarangan keris mas
 • bergiat dalam Asas 50. tujuan asas 50 -
  • memperluas dan mempertinggi sastera dan kebudayaan melayu
  • mencipta dan mengubah karya bermutu
  • mengadakan kegiatan untuk memajukan penulisan
  • menyatukan tenaga bagi memajukan sastera dan budaya
  • menggalakkan pembaharuan dalam berkaya
  • memaju dan memperbaiki bahasa
 • reka cipta keris mas - cerpen menjadi pendek

Thursday, 4 July 2013

4/ pemikiran karya agung

sejarah melayu
 • berkisar tentang pembukaan negeri, aktiviti raja, undang undang negeri dan kerajan
 • tujuan - memperbesarkan keduduka dan sejarah silam raja
 • terkandung - 
  • perisiwa sebear
  • mengikut kronologi zaman
  • tokoh atau manusia yang betul
  • latar tempat yang betul namun ia bersatu dengan mitos, lagenda, tiada pentarikhan
  • ada unsur penambahan
  • pengarang mempunyai motif dan komitmen
 • hubungan raja - rakyat dalam sejarah melayu
  • perjanjian demang lebar daun dengan seri teri buana
  • anak demang lebar daun - raden ratna cendera puri 
  • raja palembang mau kahwin dengan raden tetapi termaktub 1 perjanjian penting iaitu konsep derhaka, patuh sesama sendiri
 • hikayat hang tuah
  • wira melayu - konsep kesetiaan
  • keperwiraan hang tuah
   • berbakti dan taat setia
   • bjaksana dan pintar
   • kemenangan dalam perlawanan
   • melakukan pengembaraan
   • percintaan wira melayu - tiada kecuali tun teja
   • bahan fitnah - tidak berusaha untuk membalas dendam
   • unsur mistik 
 • tajus salatin
  • maksud - mahkota raja raja
  • sastera islam - 
   • menekankan kepercayaan dan keimanan kepada Allah, 
   • ditakuti manusia akan binasa oleh kealpaan dan kegagalan dirinya mengawal nafsu, 
   • haruslah mengenali sifat dan zat Allah
   • pendidikan akhlak

Wednesday, 3 July 2013

3/ ketokohan pengarang karya agung

Tun Seri Lanang
 • penulis sejarah melayu
 • nama sebenar Tun Muhammad, bergelar Paduka Raja seorang berjawatan bendahara
 • sejarah melayu - sejarah melaka dari zaman pertumbuhannya, mengalami zaman keemasan dan akhirya keruntuhannya di tangan Portugis
Raja Ali Haji
 • penulis tuhfat al-nafis
 • nama sebenar Raja ali Haji bin Raja Ahmad Haji
 • sebagai pendidik ilmu tasawuf kepada orang orang besar di istana kerajaan riau
 • tuhfat al-nafis - mencungkil pengalaman pahit dan kehmpaan orang melayu kerana kehilangan hak pemerintahan. kehilagan kuasa melayu berpunca dari kejahilan raja melayu yang tidak nampak muslihat bugis, malah sebaliknya meraikan bugis sebagai penyelamat yang mengembalikan kedaulatan mereka. 
Hamzah Fansuri
 • penulis sastera dalam bentuk puisi dan prosa
 • karyanya sentiasa menandungi kritikan tajam terhadap dunia politik raja
 • seorang ulama tasawuf
 • antara karya - syarbul asyiqin / zinatul muwahhidin, asrarul arifin fi bayani ilmis suluk wat tauhid, al-muntahi, ruba'i hamzah fansuri, kasyfu sirri tajallis shibyan, kitab fi bayani ma'rifah, asrarul arifin, syair si brung pingai, syair si burug pungguk,  syair sidang faqir, syair dagang, syair perahu
Keris Mas
 • penulis karya agung cerpen
Usman Awang
 • tokoh dalam dunia persuratan melayu moden khususnya puisi dan drama
 • dikenali - tongkat warrant
Mana Sikana
 • Nama sebenar Abdul Rahman Napiah
 • menulis  tugasan dan projek berbentuk esei, kritikan dan kajian sastera.
 • menulis sastera islam dan drama

Tuesday, 2 July 2013

2/ korpus karya agung melayu

konsep sastera rakyat
 • lahir pada zaman orang melayu
 • karya sastera masyarakat melayu lama
 • secara lisan dari mulut ke mulut
 • tiada pengarangnya
jenis sastera rakyat
 • cerita asal usul
 • cerita binatang
 • cerita mitos
 • cerita lagenda
 • cerita dongeng
 • cerita jenaka - si lunci
sastera zaman hindu
 • unsur hindu telah menyerapi dan tersadur dalam jampi, serapah
 • epik hindu disadr atau diterjemahkan sebagai hasil kesusasteraan melayu
sastera zaman islam
 • hikayat
 • cerita berbingkai
sastera moden
 • novel, cerpen, sajak, novel, drama
perbezaan drama dengan yang lain
 • dihidangkan melalui pementasan
 • dihasilkan dari peniruan dai apa yang terjadi dalam masyarakat
 • hasil penterjemahan
 • dihasilkan melalui dialog

Monday, 1 July 2013

1/ Pengenalan Karya Agung Melayu

diungkapkan atau dilisankan
bentuk - dalam penulisan saja
ciri -
 • pemikiran dalam karya agung
 • estetika dan kepengarangan karya agung
 • nilai budaya dan pandangan hidup
 • nilai ilmu 
 • falsafah dalam karya agung klasik dan moden
faktor penghasilan karya agung
 • kekuatan bahasa melayu
 • pengaruh islam
 • pengaruh istana
melayu sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat - tidak rela menyembah kuasa asing
menyampaikan konsep keadilan melayu - biar mati anak jangan mati adat
citra melayu yang unggul - bangsa yang beradab
binaan tamadun melayu

Monday, 10 June 2013

10/ Sukan Renang

kemahiran asas
 • bertolak dari dinding
 • luruskan badan
 • gelungsur
kuak / gaya bebas - rangkak depan 
kuak / gaya dada
kuak / gaya kupu-kupu
kuak / gaya lentang

Sunday, 9 June 2013

9/ Sukan Padang Olahraga (Balapan dan Padang)

Latihan kids atletik
 • acara : pecut / lari berpagar berganti-ganti dan berulang-alik
 • acara perlumbaan daya kardiovaskular
 • melontar secara melutut / knee throwing
latihan pelbagai / multilateral - mengelakkan pengkhususan
latihan spesifik mengikut acara
 • acara pecut
 • acara lompat tinggi
 • acara melontar peluru

Saturday, 8 June 2013

8/ Sukan Arked Boling Tenpin

perkataan dalam boling
 • strike - pin jatuh semua
 • spare - pin jatuh semua kali kedua baki yg tinggal
 • open frame - pin tidak jatuh semu walaupun perubaan kali kedua
kemahiran asas
 • genggaman / grip
 • kedudukan sedia  / stance
kemahira taktikal 
 • tuju ke poket  - antara pin 1 dan pin 3
variasi
 • cangkuk / hook
 • putar / spin
 • bilangan langkah
 • mendapatkan spare
 • menjatuhkan split

Friday, 7 June 2013

7/ Sukan Meja

Kemahiran asas :
 • membuat servis
  • servis putaran atas / topspin service
  • servis putaran belakang / backspin service
  • servis putaran ke kiri / forehand left side
  • servis putaran ke kanan / backhand right side
 • pukulan depan / forehand drive
 • pukulan belakang / backhand drive
 • chopping 
 • tolakan / pushing
 • smesy / smash
 • blok / blocking

Thursday, 6 June 2013

6/ Sukan gelanggang skuasy

kemahiran asas
 • servis
 • pemulangan bola / pukulan balas
  • pukulan balas bola hanya dikira sah sekiranya bola yang diambil tidak melantun dua kali di lantai, dipulangkan semula ke dinding hadapan atas pada garisan paling bawah samaada terus ke dinding hadapan atau lantun dahulu di dinding lain dalam kawasan permainan dan barulah ke dinding hadapan

Wednesday, 5 June 2013

5/ Sukan gelanggang tenis

kemahiran asas
 • memahami cara memegang raket
 • kedudukan bersedia
 • pukulan forehand volley / voli hadapan 
 • pukulan backhand volley / voli kilas
 • pukulan forehand groundstroke / hadapan
 • pukulan dua tangan backhand groundstroke
 • pukulan satu tangan backhand groundstroke
 • pukulan overhead
 • pukulan servis

Tuesday, 4 June 2013

4/ Sukan gelanggang badminton

Kemahiran asas
 • genggaman atu pegangan asas atau grip
 • pegangan asas sebelah kanan / forehand
 • pegangan asas pukulan kilas / backhand
 • servis - rendah, tinggi, kilas
 • pukulan smasy - kilas
 • pukulan di jaring

Monday, 3 June 2013

3/ Pengurusan Keselamatan

Tindakan menjamin keselamatan -
 • penyeliaan ketat- mendapat kebenaran ibubapa
 • pakaian sesuai 
 • peralatan selamt diguna
 • tempat bertanding selamat
 • persekitaran selamat
Pertimbangan keselamatan dalam sukan peringkat sekolah
 • ada program latihan dan program kejurlatihan yang terancang
 • jurulatih dan guru perlu lebih berhati-hati, tempoh latihan semasa melatih pemain
 • pelajar dipilih mengikut kebolehan dan kesesuaian 
 • kecergasan yang tinggi
 • menjalani pemeriksaan fizikal secara spesifik sebelum bertanding

Sunday, 2 June 2013

2/ Prinsip Sukan Individu

prinsipnya -
 • kesediaan - penglibatan dan perjalanan sesuatu program latihan atau aktiviti sukan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa tergendala
 • adaptasi - kesan latihan untuk meningkatkan kecergasan diri serta penguasaan kemahiran mengikut program latihan
 • perbezaan individu - penguasaan kemahiran dan peningkatan kecergasan bergantung kepada tahap kematangan dan struktur fizikal
 • intensiti - tahap atau darjah kesukaran aktiviti yang ditambah berdasarkan aras latihan dan bilangan sesuatu perlakuan
 • ulangan - bilangan kali sesuatu aktiviti itu dilakukan dalam jangkamasa tertentu
 • pengkhususan - kunci peningkatan kecergasan atau kemahiran dalam sesuatu program latihan
 • kepelbagaian - perancangan program yang pelbagai untuk mengekalkan minat sesuatu aktiviti
 • ansur maju - secara beransur-ansur mengelakkan kecederaan
 • memanaskan dan menyejukkan badan - mesti ada warm up dan cool down
 • kebolehbalikan - tahap pencapaian kecergasan yang merosot akibat gangguan dlm program latihan.  perlu pulihkan kecergasan, rehat aktif dan amalkan ansur maju
etika dalam sukan - 
 • mempunyai disiplin diri yang tinggi
 • sentiasa mengamalkan permainan bersih
 • berusaha meningkatkan rekod yang baik
 • mempunyai semangan kesukanan yang tinggi
 • memiliki komitmen yg tinggi
 • dapat mengawal emosi

Saturday, 1 June 2013

1/ falsafah kesukanan dan permainan

 • falsafah - gabungan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan nilai yang membentuk asas tindakan seseorang dan memberi arah serta tujuan kepada aktiviti seseorang.
 • sukan - penggunaan tenaga dan kemahiran fizikal yang didorong oleh gabungan kepuasan dalaman dan dikaitkan dengan ganjaran luaran yang diperoleh melalui sukan
 • main - seorang atau kumpulan melibatkan aktviti fizikal untuk keseronokan
 • ciri sukan - 
  • bersifat fizikal
  • ada peraturan / undang-undang
  • berunsur persaingan / pertandingan
  • ada persatuan
  • memerlukan latihan 
 • individu terlibat dalam sukan -
  • kesihatan 
  • kecergasan
  • rekreasi
  • keseronokan
  • budaya - pola tingkahlaku yang diterima masyarakat
  • sosial - peluang berinteraksi
  • teori katarsis - mengeluarkan perasaan emosi
  • kecemerlangan
  • kebendaan - pengiktirafan pelbagai bentuk
  • astetik - menikmati kecantikan pergerakan / persembahan
 • sukan yang diubahsuai
  • bola tampar pantai
  • futsal
  • mini bola keranjang
  • bola sepak 7 sebelah
  • ragbi 7 sebelah
  • ragbi sentuh

Monday, 6 May 2013

6/ Stilistik, skema dan majaz

 • stilistik - gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa
 • ciri-ciri : 
  • kejujuran
  • kesantunan
  • kejelasan
  • kesingkatan
  • menarik
 • jenis-jenis :
  • pengarang - gaya Shanon
  • masa - gaya klasik
  • medium atau wahana - gaya Utusan
  • subjek atau perkara - gaya falsafah
  • tempat - gaya Sabah
  • khalayak - gaya yang berdasarkan golongan sasaran
  • tujuan - gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan
 • strategi skema - penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan
  • skema seimbang 
   • paralelisme - mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama
   • antitesis - perletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. cth : besar kecil, tua muda...
   • isokolon - perulangan dari baris atau fikiran yang sama. cth: lain caranya, lagin gayanya..
  • skema perulangan
   • anafora - pengulangan perkataan yang sama pada permulaan klausa yang berturutan
   • epistrop -  pengulangan perkataan yang sama pada akhr klausa yang berturutan
   • anadiplosis - pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya
   • poliptoton - pengulangan perkataan yang berasal dari kata akar yang sama
   • epanalepsis - pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. 
   • klimaks - penyusunan kata-kata atau frasa atau klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat
   • antiklmaks - lawan bagi klimaks, menurun
   • antimetabole - pengulangan kata kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berturutan. cth : makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan
   • asonansi - pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata  yang diberi. cth : kalau kilat membelah gelap, lidah api menjulang tinggi
   • kiasmus - kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. 
   • aliterasi - pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata kata yang bersebelahan. cth : bukan betak bijak berperi
  • skema penguguran
   • elipsis - secara sengaja
   • asindeton - pengguguran kata hubung 
   • polisindeton - penggunaan kata hubung
  • skema ragaman - frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema
   • umum - khusus
    • sebut nama tempat umum barulah secara khusus
   • khusus - umum
    • lawan bagi umum-khusus
   • abstrak - konkrit
    • khayal kepada nyata
   • konkrit - abstrak
    • lawan bagi abstrak-konkrit
   • enumerasi
    • frasa penting dahulu barulah yang tidak penting
  • skema hiperbaton - penyusunan perkataan yang menyimpang dari aturan lazim
   • aposisi - penyusunan sebelah menyebelah
   • anastrop - susunan kata lazim. frasa awal adalah penting
   • parentesis - hubungan antara pola dalam ayat terputus
 • strategi majaz - mengubah atau memalingkan maksud
  • majaz pertautan, ada 7 jenis strategi
   • periprasis - fahami makna secara literal
   • sinekdot - bunga bahasa
   • alusi - peristiwa, tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata, mitos
   • eufemisme - memperhalus kata kata
   • disfemisme - lawan bagi eufemisme
   • pleonasme - kata yang banyak diperlukan
   • metonimi - penggantian sifat atau perkataan yang tepat gantikan maksud
  • majaz perbandingan - membandingkan 2 hal pada hakikat berlainan dianggap sama
   • kiasan sandar
   • kiasan terus
   • kiasan berangkap
   • kiasan berbunga
   • kiasan pemanis
   • kiasan melompat
   • kiasan melarat
  • majaz pertentangan
   • hiperbola - membesar-besarkan
   • ironi - menyindir
   • oksimoron - 2 hal yang bertentangan. cth : benci tapi rindu
   • litoses - kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tapi untuk menunjukkan kehebatan. cth : perjuangan kami hanya setitik air di samudera.
  • majaz ragaman
   • simetri
   • onomatopia
   • antimeria
   • ekslamasi
   • paronomasia
  • majaz melayu
   • pantun
   • pepatah
   • bidalan
   • tamsilan
   • simpulan bahasa

Sunday, 5 May 2013

5/ Laras, ragam dan muzik bahasa

 • laras bahasa wujud melalui ciri-ciri keperihalan iaitu
  • cara penyampaian
  • perhubungan sosial dan peribadi
  • bahan yang diperkatakan
  • fungsi sosial perlakuan bahasa
 • faktor wujud laras bahasa
  • bangsa, jantina, status sosial, pendidikan, kerjaya, bidang
 • faktor wujud kepelbagaian laras bahasa
  • formula, penerima, bentuk mesej, cara penyampaian, jenis bahasa, latar
 • jenis laras bahasa :
  • laras umum - tiada istilah teknikal, struktur mudah, tidak banyak kata pinjaman
  • laras teknikal
  • laras undang-undang
  • laras agama
  • laras klasik
  • laras kreatif
  • laras bahasa kanak-kanak
  • laras iklan
 • ragam bahasa - ciri-ciri gaya penceritaan istimewa
 • ada 2 bentuk ragam bahasa
  • formal
   • bahasa baku
   • bahasa istana
  • tidak formal
   • bahasa mesra
   • bahasa halus
   • bahasa pasar
   • bahasa sindiran
   • bahasa basahan

Saturday, 4 May 2013

4/ Ayat, logika dan wacana

 • bermula dengan ayat - harus menguasai selok belok pembentukan ayat
  • beza denotasi dan konotasi
  • beza kata yang makna hampir sinonim
  • kata mirip ejaan
  • memahami tepat makna kata kata abstrak
  • memakai kata penghubung yang berpasangan dengan tepat
 • syarat dan kaedah hasilkan ayat yang berkesan
  • kesatuan gagasan - kembangkan tema atau isu satu persatu
  • kesepaduan
  • penalaran / logika
  • penekanan
  • kevariasian
  • kesejajaran
  • kehematan
  • kemurnian
 • penanda wacana dalam karangan
  • selain itu
  • keadaan ini
  • namun begitu
  • akibatnya
  • begitu juga
  • sebaliknya
  • walaupun
  • kesimpulannya
  • pada amnya
  • pada keseluruhannya
  • akhirnya
  • seterusnya
  • jadi
  • sementara
  • kalau demikian
  • kini
  • khususnya
  • ringkasnya
  • pada umumnya
  • keseluruhannya
  • tegasnya
  • dalam nada berbeza
  • justeru
  • sejajar dengan itu
  • meskipun demikian
  • oleh hal demikian
  • dengan perkataan lain
  • jelaslah

Friday, 3 May 2013

3/ Pendekatan dalam penulisan

 • pendekatan penulisan ada 3 :
  • retorika
   • pemerian
   • pemujukan
   • pendedahan
   • penghujahan
   • penceritaan
   • penerangan
  • eklektika
   • proses
   • model
   • metafizik - bersangkut paut dengan minat, kesungguhan dan motivasi diri secara bebas untuk menghasilkan karya penulisan yang bermutu
   • pengalaman
   • epistemik - penulisan yang bercorak ilmiah
   • model epistemik 
    • model sistem - kertas kerja ilmiah
    • model dialektika - sesuai untuk perbahasan / soal jawab
    • model hipotesis - model saintifik. kenal pasti masalah, kumpul data dari pelbagai sumer, pembentukan hipotesis/teori, kesimpulan dan penyelesaian, pengesahan data
    • model gabungan - kombinasi ke3 model
  • kewartawanan
   • TAJMAHAL - tepat, adil, jelas, mudah, teratur, halusi, beradab, lancar
   • piramid songsang - isi penting dinyatakan pada perenggan-perenggan awal - perenggan seterusnya menyokong pernyataan pada perenggan awal. perkaitan sangat penting di sini. - huraian lanjut, cadangan dan penutup
   • kewartawanan baharu - prinsipnya
    • latar
    • dramatik
    • dialog
    • deskripsi
    • sudut pandangan
    • monolog
    • perwatakan pelbagai

Thursday, 2 May 2013

2/ Strategi Pemerengganan

 • perenggan ada 2 :
  • perenggan utama 
   • pengenalan
   • pengembang
   • penutup
  • perenggan khusus
   • penyenaraian
   • percontohan
   • perbandingan
   • pengelasan
   • soalan jawapan
   • kenyataan luar dugaan
   • kontras masa
   • penglibatan pembaca
   • falsafah
   • urutan waktu
   • analogi
   • penghuraian proses
   • urutan ruang
   • anekdot
   • tiga kata bermakna
   • analisis

Wednesday, 1 May 2013

1/ Asas Mengarang

 • objektif mengarang - menulis sesuatu yang baru, memperbaiki, mengemaskini, memudahkan, membetulkan, memertahankan diri dan keluarga, menjawab tuduhan musuh. 
 • faedah mengarang - 
  • mengembangkan pelbagai idea
  • dapat mencari, mengkaji, menyerap, menguasai maklumat
  • biasakan diri berfikir secara tertib
  • mengetahui kemampuan dan potensi diri
 • penggolongan karangan ada dua kategori
  • imaginasi - prosa dan puisi 
   • novel, cerpen, puisi
   • drama, seloka, syair
   • pantun, metafora, ruba'i
  • faktawi - ilmiah dan informatif
   • berita, rencana, laporan
   • tesis, kertas kerja, jurnal
   • kertas projek, iklan
 • tahap penulisan secara hierarki 
  • prapenulisan / tahap persiapan
  • penyusunan
  • pascapenulisan
  • penerbitan
 • istilah seni mengarang
  • retorika - seni berbahasa yang sangat mementingkan kesampaian maksud dengan cara memanipulasi segala unsur bahasa sama ada aspek tatabahasa, semantik, estetik dan logik
  • stilistika - cara pemakaian bahasa yang melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat dan ungkapan tertentu yang dapat mengungkap sifat-sifat individu. perbezaan stilistika dengan retorika ialah stilistika lebih mementingkan aspek keindahan bahasa berbanding aspek motif berbahasa
  • estetika - konsep keindahan yang boleh dikaji sama ada dari segi keindahan luaran, keindahan dalaman atau keindahan dalam bentuk falsafah
  • logika - asas berfikir yang melihat hubungan sesuatu perkara atau konsep dan menyimpulkan hubungan tersebut secara teratur supaya idea yang dinyatakan tidak bercanggah atau tidak logik
  • diksi - pemilihan perkataan atau cara pengungkapan gagasan, pengetahuan atau perasaan dalam bentuk kata-kata dengan tujuan supaya maksud yang hendak disampaikan dapat difahami oleh pembaca dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis.
  • semiotika - konsep berkaitan simbol-simbol atau tanda yang menjadi pegangan atau pandangan hidup dalam sesuatu budaya dan masyarakat
  • koheren - pertautan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami
  • kohesi - keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain
  • wacana - penggunaan bahasa secara bertulis yang terdiri daripada ayat atau ayat-ayat, bab, buku, dialog yang mempunyai awal dan akhir
  • penanda wacana - kata hubung antara ayat 
  • paralinguistik - unsur-unsur yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana

Tuesday, 9 April 2013

9/ Analisis Ayat

 • konstituen terdekat - ayat dipisahkan kepada dua / kaedah binary / kaedah duaan
 • rajah pohon - meneliti binaan frasa, klausa / ayat. melibatkan FN, KN, KA, FK, KK, FA dll

Monday, 8 April 2013

8/ Ayat Majmuk

 • berbentuk cantuman beberapa ayat tunggal. ada 3 jenis
 • ayat majmuk gabungan
  • gabungan dua ayat dengan menggunakan kata hubung 
  • dan, serta, atau, lalu, kemudian, lantas, terus, malahan, tambahan pula, sambil, seraya, tetapi, namun, melainkan dll
 • ayat majmuk pancangan - terdiri dari 1 ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan kepada ayat induk atau ayat kecil ini menjadi sebahagian dari ayat induk.
  • ayat majmuk pancangan relatif - ayatnya mesti ada ditandai perkataan 'yang'
   • perluasan subjek
   • perluasan predikat
   • perluasan keterangan
  • ayat majmuk pancangan komplemen -  ada perkataan bahawa, untuk dll
   • klausa komponen dipancangkan kepada klausa utama
   • ayat komplemen frasa nama
   • ayat komplemen frasa kerja
   • ayat komplemen frasa adjektif
  • ayat majmuk pancangan keterangan
   • ayat induk, ayat kecil dipancangkan menjadi ayat induk. 9 jenis keterangan seperti :
   • musabab - kerana, lantaran, oleh sebab
   • akibat - hingga, sehingga
   • syarat - sekiranya, andai kata, jika, jikalau, kalau
   • waktu - sejak, setelah, sewaktu, sementara, tatkala, ketika
   • pertentangan - biarpun, walaupun, meskipun, kendatipun, sekalipun, sedangkan
   • harapan - supaya, agar, semoga, moga-moga, kalau-kalau
   • cara - dengan
   • tujuan - untuk, demi, bagi
   • perbandingan - seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, bagai, ibarat
 • ayat majmuk campuran - ayat panjang, ayat tunggal dengan ayat majmuk, deretan beberapa jenis ayat majmuk. 

Sunday, 7 April 2013

7/ Ragam Ayat

 • ayat aktif - kata kerja sebagai subjek asal
  • ayat aktif transitif - biasanya ada imbuhan men (SUBJEK + KATA KERJA TRANSITIF + OBJEK )
  • ayat aktif tak transitif - biasanya ada imbuhan ber
   • ayat aktif tak transitif berpelengkap - pelengkap kata nama, kata adjektif, frasa sendi nama
   • ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap
 • ayat pasif - objek  yang diterangkan - biasanya imbuhan men digantikan dengan di
 • ayat pasif ganti dengan imbuhan kata kerja pasif
  • di, ter, ber, ke...an
 • ayat pasif dengan ganti nama diri orang pertama dan kedua
  • ganti nama diri hadir pada posisi di hadpan kata kerja
 • ayat pasif dengan perkataan kena
  • objek sebagai fokus ayat - cth : rakan serumahnya kena tipu oleh lelaki itu

Saturday, 6 April 2013

6/ Ayat dan Jenisnya

 • ayat dasar - ayat inti. tiada unsur keterangan
 • ayat tunggal - satu klausa, satu subjek, satu predikat. boleh ubah suai susunan.
 • susunan ayat
  • susunan biasa - subjek ke predikat
  • susunan songsang - predikat ke subjek
 • jenis ayat
  • ayat penyata - ayat berita, keterangan, maklumat, pernyataan. 
  • ayat tanya - bertanya, meminta maklumat
   • tanpa kata tanya
   • dengan kata tanya
   • ayat tanya tertutup - ayat yang dapat dijawab dengan perkataan ya / tidak
   • ayat tanya terbuka - ayat yang menekehendaki jawapan yang berupa penjelasan atau penerangan
  • ayat perintah - memberikan arahan, suruhan, silaan, ajakan, keinginan, harapan
   • ayat suruhan - melakukan sesuatu. boleh dilembutkan dengan partikel lah
   • ayat silaan - menjemput, mempersilakan seperti sila, sudi, jemput
   • ayat larangan - menegah
   • ayat permintaan - meminta atau memohon
   • ayat ajakan - mengajak seseorang - mari, ayuh, jom
   • ayat seruan - menyatakan perasaan yang kuat, kagum, marah, sakit, hairan
  • ayat nafi - menyangkal / mengingkari sesuatu
  • ayat minimal - terdapat dalam perbualan dan tulisan cereka. ayat yang tidak lengkap dari segi tatabahasanya. contoh : entah. jalan perlahan-lahan.

Friday, 5 April 2013

5/ Frasa Sendi Nama

 • tergolong dalam frasa eksosentrik (frasa yang tidak mempunyai kata inti di dalamnya)
 • frasa sendi nama seperti = untuk, di, ke, dari, daripada, kepada, dengan, untuk
 • binaan frasa sendi nama
  • kata sendi nama + frasa nama
   • contoh : di kawasan perumahan
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama
   • contoh : di atas meja
  • kata sendi nama + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di kuala lumpur sejak semalam
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di tepi tasik pada petang itu
 • fungsi frasa sendi nama
  • predikat
  • unsur keterangan
   • keterangan masa
   • keterangan tempat
   • keterangan asal

Thursday, 4 April 2013

4/ Frasa Adjektif

 • kata adjektif sebagai unsur inti dalam frasa adjektif
  • binaan satu perkataan - adjektif hadir secara tunggal
   • tiada unsur lain selain dari adjektif
   • contoh : wanita bertudung biru itu CANTIK
  • binaan dua perkataan - hasil gabungan sinonim / antonim / kesamaan unsur rima
   • contoh : jalan di kawasan perumahan itu SUNYI SEPI
 • kata penguat - penanda bagi frasa adjektif
  • contoh : terlalu baik, agak mahal
  • kata penguat hadapan - hadir sebelum kata adjektif
  • kata penguat belakang - hadir selepas kata adjektif
  • kata penguat bebas - hadir sebelum atau selepas kata adjektif
 • kata bantu - hadir dalam frasa kerja
  • contoh : telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula, belum
 • fungsi frasa adjektif
  • subjek
  • predikat
  • penerang
  • pelengkap
  • unsur keterangan

Wednesday, 3 April 2013

3/ Frasa Kerja

 • kata kerja sebagai inti. ada 2 iaitu
  • frasa kerja transitif
   • wajib ada objek selepas kata kerja
    • contoh : dia menyanyikan lagu negaraku setiap pagi
   • satu objek : dia menyusun semua pakaiannya di dalam almari
   • dua objek : Akmal membelikan Izzudin sehelai baju
  • frasa kerja tak transitif
   • tanpa pelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • tak perlu diikuti oleh unsur lain 
    • contoh : Zakaria tidur.
   • berpelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • memerlukan unsur lain
    • contoh : hatinya menjadi gelisah
 • binaan frasa kerja
  • binaan satu perkataan 
   • contoh : adik PULANG ke kampung
  • binaan sederetan perkataan
   • dia dan keluarganya MENONTON WAYANG pada petang itu
 • kata bantu
  • hadir sebelum kata kerja.  ada 2 
   • kata bantu aspek - menerangkan waktu terhadap sesuatu kerja
    • sudah dilakukan
    • sedang dilakukan
    • belum dilakukan
   • kata bantu ragam - menerangkan ragam / perasaan sewaktu kerja dilakukan
    • seperti : hendak, harus, mahu, mesti, boleh, dapat
 • fungsi frasa kerja
  • predikat
  • subjek
  • penerang

Tuesday, 2 April 2013

2/ Frasa Nama

 • frasa yang mempunyai kata inti / kata utama iaitu kata nama
 • ditambah dengan unsur penerang
 • binaan inti + penerang
  • inti + penerang nama
  • inti + penerang bukan nama
 • binaan inti + inti
  • tidak mempunyai penerang
  • keseluruhan berunsurkan inti
 • susunan frasa nama
  • hukum D-M (diterangkan - menerangkan)
   • diterangkan biasanya kata nama
   • menerangkan biasanya kata nama, kerja, adjektif, sendi nama
   • contoh kilang - papan, rumah - penghulu
  • kekecualian D-M
   • kata nama khas dan jawatan
    • contoh perdana - menteri (menerangkan - diterangkan)
   • kata nama bilangan dan penjodoh bilangan
    • contoh sekawan - burung
   • kata panggilan
    • contoh Puan - Salbanun
 • fungsi frasa nama sebagai
  • subjek
  • predikat
  • objek
  • pelengkap
  • penerang
  • unsur dalam binaan frasa sendi nama

Monday, 1 April 2013

1/ Konsep Sintaksis

 • kajian aspek bahasa bersifat dalaman
 • sintaksis - ayat, klausa, frasa, kata
 • kajian sintaksis - proses pembinaan ayat
 • [AYAT]
 • ayat - deretan perkataan
 • sintaksis merangkumi aspek
  • struktur
   • susunan unsur unsur / konstituen di dalam ayat
   • dari kiri ke kanan
  • sistem
   • peraturan dalam pembinaan ayat
   • subjek - kata nama / frasa nama
   • predikat golongan kata nama, kata kerja dll
  • rumus
   • menjelaskan sistem bahasa
   • rumus preskriptif - rumus gaya, rumus normatif (peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat)
   • rumus deskriptif - menghuraikan bahasa sebenar sekumpulan pengguna bahasa natif dan tidak berdasarkan hipotesis (andaian)
 • [FRASA]
 • frasa - dua perkataan atau lebih. terdiri dari 2 iaitu
  • frasa endosentrik - frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif
  • frasa eksosentrik - frasa sendi nama
   • frasa yang tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan semua komponennya. 
 • frasa dan kata majmuk
  • dibina oleh rangkaian perkataan
  • cirinya :
   • perluasan - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • penyisipan - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • kebolehgantian unsur - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • keeratan konsitituen - frasa longgar, kata majmuk erat
   • status - frasa tahap frasa, kata majmuk tahap perkataan
   • makna 
 • jenis frasa
  • frasa nama - terdiri dari kata nama. cth: rumah batu
  • frasa kerja - terdiri dari kata kerja. cth: menendang bola
  • frasa adjektif - terdiri dari kata adjektif. cth: amat cantik
  • frasa sendi nama - terdiri dari kata sendi nama dan kata nama. cth : dari Kuala Lumpur
 • [KLAUSA]
  • di bawah ayat
  • KLAUSA BEBAS
   • boleh berdiri sendiri
  • KLAUSA TIDAK BEBAS
   • tidak boleh berdiri sendiri

Saturday, 9 March 2013

9/ Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi

 • membina budaya hidup sihat dan rekreasi di kalangan pelajar
 • mempamer dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan guru sendiri
 • melalui subjek PJK
 • promosi yang baik
  • manusia
   • bijak menarik minat orang lain
   • tubuhkan jawatankuasa aktiviti kesenggangan
  • media
   • media bercetak
   • media elektronik
   • aktiviti kesenggangan sendiri
  • aktiviti
   • aktiviti yang menarik minat
   • senamrobik
   • perkhemahan
  • peneguhan
   • refleksi diri / muhasabah diri

Friday, 8 March 2013

8/ Outdoor Extreme Recreation (OER)

 • sukan dan aktiviti rekreasi yang berisiko tinggi
 • matlamat OER
  • ekspresi
   • ekspresi gemar dilihat lain dari yang lain
  • budaya
   • terkenal dengan budaya berkumpulan
   • mendapat pengiktirafan dari rakan
  • escapism
   • kehidupan moden himpit kehidupan masyarakat
   • aktiviti OER jadi medium escapism 
   • dilaksanakan di kawasan semulajadi yang jauh dari arus pembangunan
  • ekonomi
   • dapat tajaan dari syarikat jika mahir OER
  • kecergasan
   • amat mementingkan penampilan
 • ciri-ciri OER
  • jenis penggiat 
   • atlit professional
   • pengiat amatur
   • penonton tegar
  • tahap aktiviti
   • ekstrem
   • riadah
  • teknologi
   • dilaksanakan di kawasan terpencil
   • terdedah kepada cuaca
   • aplikasi teknologi terkini diguna
  • hebahan dan penyebaran
   • melalui internet
  • individu dan berkumpulan
  • sub budaya tersendiri
   • tersendiri - cara berpakaian dan bertutur
  • cabaran dan kepuasan kendiri
   • mencabar diriindividu dan memberikan kepuasan kendiri
 • jenis aktiviti OER
  • kayak arus deras
  • mendaki tembok
  • berbasikal BMX
  • skateboard
  • inline skate

Thursday, 7 March 2013

7/ Sukan dan Permainan

 • 6 kategori sukan dan permainan
  • Berfokus fizikal
   • lebih prestasi fizikal berbanding kemahiran atau peralatan
   • individu atau kumpulan
   • bola sepak, bola jaring, bola baling, olahraga, ragbi
  • berfokus minda
   • lebih keupayaan minda berbanding kecergasan fizikal
   • catur, scrabble, dam haji dll
  • sukan bermotor
   • libatkan penggunaan kenderaan bermotor
   • kos penyelenggaraan tinggi
   • go kart, pocket bike
  • berfokus koordinasi
   • fokus kemahiran dan minda yang tinggi
   • memanah, lawn bowl, petanque, lawan pedang, menembak
  • berfokus haiwan
   • libatkan penggunaan haiwan
   • ekuestrian
  • berfokus rekreasi luar
   • gabungan elemen alam sekitar, cabaran dan risiko
   • trail running, berkayak, berbasikal lasak, orienteering, triathlon, para motor, merentas desa.

Wednesday, 6 March 2013

6/ Rekreasi Luar

 • aktiviti yang dilaksanakan pada waktu lapang dipersekitaran terbuka
 • contoh - berkhemah, mengembara, mendaki gunung, berakit, berkayak, berbasikal
 • faedah 
  • tingkatkan kecergasa fizikal, mental, sosial
  • bangunkan potensi diri individu
  • masyarakat yang tahan lasak
  • semangat cintakan kelestarian alam sekitar
  • nilai murni kerjasama, toleransi, perpaduan, setiakawan
 • cabang aktiviti rekreasi luar
  • rekreasi darat - perkhemahan, daki gunung, orienteering, basikal lasak
  • rekreasi air - berkayak, berenang, berakit, berlayar
  • rekreasi udara - belon panas, luncur udara, terjun bebas, para motor

Tuesday, 5 March 2013

5/ Kecergasan dan Kesihatan Fizikal

 • komponen kecergasan
  • kecergasan berlandaskan kesihatan
   • komposisi badan - lemak badan
   • daya tahan kardiovaskular - kemampuan sistem badan
   • fleksibiliti - kemampuan sistem otot dan sendi
   • kekuatan otot - kemampuan otot
   • daya tahan otot - keupayaan otot laksanakan pelbagai aktiviti fizikal
  • kecergasan berlandaskan prestasi
   • kelajuan
   • ketangkasan
   • kuasa
   • imbangan
   • masa reaksi
   • koordinasi

Monday, 4 March 2013

4/ Seni dan Kebudayaan

 • seni - bentuk karya seperti pantun, ukiran, muzik dll
 • seni dan kebudayaan -  aktiviti tertua masa senggang
 • peranan dan fungsi seni
  • riadah
  • kecergasan
  • keagamaan
  • sosialisasi
  • upacara ritual - berdasarkan budaya sesuatu kaum
  • identiti
 • 4 kategori aktiviti seni dan kebudayaan
  • seni suara
   • libatkan seni vokal (ghazal, dikir barar, sewang) dan seni muzik (marhaban, hadrah, endoi)
  • seni gerak
   • libatkan pergerakan tubuh badan.
   • 2 kategori - seni tari dan seni drama
   • [seni tari] - pergerakan berirama.
   • [seni drama] - seni lakonan libatkan aksi yang dirancang
  • seni rupa
   • ciptaan unsur seni yang dihasilkan melalui 
    • ukiran - kepandaian mengukir (ukiran timbul, terbenam, tebuk, timbus)
    • anyaman
    • kraftangan
    • tembikar
    • fabrik
    • tembaga
    • seni bina
  • permainan tradisional
   • permainan rakyat / folk games
   • berfungsi - medium hiburan, sosialisasi, serikan majlis keramaian
   • jenis permainan
    • sepak raga
    • gasing
    • layang-layang / wau
    • congkak
    • menyabung ayam

Sunday, 3 March 2013

3/ Spektrum Kesenggangan Individu

 • kesenggangan - masa lapang individu yang bebas dari tugasan seharian
 • 7 tema aktiviti manusia sewaktu senggang
  • pemuliharaan diri - pelepasan tekanan kerja
  • kecergasan fizikal - 
  • berehat
  • sosialisasi - berbual dengan masyarakat
  • kesihatan
  • khidmat masyarakat - gotong royong
  • refleksi - muhasabah diri

Saturday, 2 March 2013

2/ Sejarah Aktiviti Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

 • sukan sepanjang hayat di Malaysia, dulu dibahagikan kepada 3 elemen
  • aktiviti keperwiraan - bertarung, memanah dan berlawan keris
  • aktiviti senaman tradisional - bersilat, mandi embun, tarian tradisional
  • permainan masa senggang - sepak raga, wau, sabung ayam
 • golongan bangsawan pula  - mengembara, berlayar, menunggang kuda dan anjurkan pelbagai pertandingan sukan dan rekreasi seperti kekuatan, bersilat dll
 • UPSI -  adalah antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular melalui pendidikan jasmani dan kesihatan
 • sukan berprestasi tinggi

Friday, 1 March 2013

1/ Pengenalan Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

 • matlamat sukan
  • pembangunan sosial masyarakat
  • penjanaan ekonomi
  • pengukuhan psikologi
  • pemantapan psikomotor
 • cabang sukan
  • sukan berprestasi tinggi
   • berlandaskan pertandingan
   • ada undang-undang
   • menentukan pemenang terbaik sperti Sukan SEA dll
   • ada 6 kategori
    • berfokus fizikal
    • berfokus minda
    • sukan bermotor
    • berfokus koordinasi
    • berfokus haiwan
    • berfokus rekreasi luar
   • boleh menjamin karier lumayan
   • boleh juga mencemarkan nama baik jika tiada disiplin seperti dadah, doping
  • sukan sepanjang hayat / sukan massa
   • tidak berfokus pertandingan
   • medium riadah  dan sosialisasi
   • mengekalkan kecergasan dan sihat
   • mengelakkan risiko penyakit sedentari
   • medium mengisi masa lapang
   • dilaksanakan pada masa senggang
 • fokus sukan sepanjang hayat
  • masa senggang
  • intensiti ringan
  • keupayaan individu
  • fokus riadah
  • tiada peraturan khusus

Saturday, 9 February 2013

9/ Perancangan Program Pembacaan

 • program bacaan yang fleksibel
  • pengajaran membaca tidak mempunya pola tertentu
  • perlu fleksibel
 • aspek penting melaksanakan program
  • menyediakan sebab membaca
  • memperkenalkan teks
  • menggunakan teks secara keseluruhan
  • mencerakin teks - membahagikan teks kepada bahagian yang pendek
  • bagaimana mencerakin teks - guru perlu tentukan bahagian yang hendak dipisahkan.
  • kenal pasti isi pembelajaran
  • membuat dan mengemukakan soalan soalan penanda
  • membuat soalan penanda
  • mengajarkan gaya bahasa baru

Friday, 8 February 2013

8/ Galakan Membaca Bacan-Bahan Internet

 • membaca bahan internet
  • maklumat visual - bahan bercetak yang menjadi medium
  • maklumat nonvisual - produksi minda yang terkandung dalam sesebuah bahan dibaca
 • cara pengendalian belajar membaca melalui internet
  • kaedah individu
   • dijalankan sendiri dengan disiplin
   • boleh membaca bahan yang bersesuaian
   • boleh maju pada kadarnya sendiri
  • kaedah kelas
   • berfokus kepada guru
   • gunakan satu bahan dikawal oleh guru
   • guru sediakan tugasan
   • belajar dengan cara dan kadar yang sama
  • kaedah kumpulan
   • bimbingan sebahagian besar dari rakan sendiri
   • usaha individu dihimpunkan dan dibincangkan menemui tafsiran yang terbaik
   • guru sebagai fasilitator
 • jenis bimbingan
  • bimbingan daripada bahan
   • dari teks. 
   • bekerja secara individu
   • teks disertakan dengan bimbingan / manual
  • bimbingan daripada guru
   • kawalan dan kecekapan guru
  • bimbingan daripada rakan pelajar
   • interaksi dalam kumpulan lebih baik dari sendiri
   • membantu antara satu sama lain
 • merancang tugas berpasukan
  • tugas kumpulan untuk bekerja secara bebas tanpa guru
  • pelajar boleh membuat ulasan, menulis rencana, menghebahkan berita, menulis cerita dll

Thursday, 7 February 2013

7/ Mengajar Membaca Untuk Berfikir dan Menghayati Sastera Kanak Kanak

 • Penggunaan teks dalam pengajaran
  • bahan yang dipilih hendaklah mengandungi data yang betul dan terkini
  • ditulis oleh pakar dalam bidangnya
  • gaya penulisan yang baik dan jelas
  • tiada bias, punyai ilustrasi menarik
  • mengandungi bentuk grafik untuk memudahkan bacaan
  • huruf yang mudah dibaca
 • perancangan
  • mengikut Boydell, perancangan dimulakan dengan
   • memberi arahan secara langsung berkait dengan teks
   • membaca teks dan baiki kesilapan
   • terangkan kandungan teks
   • menyelia bacaan
   • mendengar bacaan
   • bincangkan makna
   • kemukakan idea dan beri komen bacaan murid
 • dalam pengajaran, guru perlu
  • memandang sepintas lalu 
  • membaca sekali imbas
  • latihan membaca cepat
  • mentafsir teks dengan cara
   • gunakan maklumat bukan teks
   • gunakan kemahiran telaah kata
   • gunakan kemahiran telaah teks dengan gunakan pelbagai jenis soalan
  • hasilkan sesuatu aktiviti penutup berdasarkan teks
  • membuat interpretasi
 • memahami keseluruhan teks
  • membolehkan pelajar membaca pelbagai bahan dengan cekap dan kritis
  • membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar
  • 3 cara bahan teks ditonjolkan
   • memberi maklumat untuk galakkan pemahaman
   • memberi bentuk huruf berbeza, kotak, ilustrasi atau garisan
   • guna tajuk karangan dan subtajuk
   • tajuk di tengah dan tepi laman
   • guna ruang tepi untuk catatan
 • meramal teks
  • proses membuat interpretasi sebagai satu siri buat hipotesis yang saintifik
  • meramal - membuat hipotesis dan pengesahan
 • menilai keseluruhan teks
  • menilai kesalahan itu kecil atau tidak dengan menganggarkan sejauh mana murid dapat memahami keseluruhan petikan 
 • menilai keberkesanan teks
  • memilih teks yang sesuai untuk pengajaran
  • meminta pendapat dan bantuan murid untuk mengetahui minat mereka
  • mengkaji petikan atau teks

Wednesday, 6 February 2013

6/ Membaca Secara Intensif dan Berfokus Untuk Mencari Maklumat

 • bacaan yang memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami, mentafsir apa saja yang dibaca dengan tepat
 • konsep - struktur yang sukar dan memberi asas kembangkan perbendaharaan kata
 • mengkaji ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat
 • tujuan 
  • mencapai pemahaman sesuatu teks secara mendalam dan terperinci
  • membaca dengan baik
  • kembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis
  • membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai
  • mengulas isi yang diperoleh dari bahan yang dibaca
  • mengesan, memahami unsur estetik dalam bahasa
  • kenal pasti laras bahasa
  • buat rumusan / kesimpulan dari apa yang dibaca
 • objektif program bacaan intensif
  • gunakan teknik skimning / latihan membaca cepat
  • gunakan pengetahuan bukan teks seperti carta dll untuk takrifkan bahan teks yang dibaca
  • baca dengan cara berbeza ikut tujuan
 • cari alternatif dari teks
  • mengajar membaca harus letakkan teks bacaan di hadapan murid
  • bantu murid memahami teks tersebut
 • peranan murid sebagai pembaca
  • kaitkan bentuk tulisan di atas kertas dengan bahasa pertuturan yang diketahuinya
  • mentafsir sendiri teks
 • program bacaan merentasi kurikulum
  • luangkan lebih masa untuk kemahiran yang hendak dikuasai 
  • memilih teks yang tekankan penggunaan ke semua kemahiran kursus
  • gunakan teks yang mengkehendaki murid melatih koordinasi kemahiran

Tuesday, 5 February 2013

5/ Kaedah Mengajar Murid Membaca Secara Meluas

 • konsep bacaan ekstensif
  • bacaan meluas
  • menekankan aktiviti membaca di luar kelas
  • aspek pengukuhan asas bacaan
  • menambah kemahiran memahami dan menaakul isi bacaan
  • tingkatkan kepantasan membaca
  • membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi penting
  • tujuan
   • membaca sendiri
   • membaca dengan fasih
   • mendapat pengetahuan 
   • memperkaya bahasa dan perbendaharaan kata, struktur ayat dll
   • meluaskan bacaan dan membina daya kreativiti
   • menambah minat membaca
   • membina daya berfikir dan membentuk sikap baik
  • teknik bacaan meluas / teknik SQ3R
   • kaji kandungan bahan
   • buat soalan sendiri
   • baca
   • terangkan
   • kaji semula
  • buku beraras 
   • kebolehbacaan
    • memastikan benar benar sesuai dengan tahap keupayaan murid
    • memberikan input yang berguna serta efektif
    • perhatian kepayahan linguistik
    • struktur dan perbendaharaan kata 
    • [berasaskan tahap keupyaan pelajar] - keupayaan perbendaharaan kata murid. memberi satu senarai perkataan / frasa baru untuk dikenali. berikan makna
    • [terdapat peruntukan tatabahasa baru] - tidak tetap. jika murid membaca hanya untuk mendapatkan isi dari bahan yang dibaca, dia boleh meninggalkan perkataan sukar tanpa mengganggu pemahamannya. dan untuk pembacaan yang lebih intensif, lebih banyak perkataan baru perlu dipelajari dan dihadapinya. 
    • [kepayahan struktur] - kepayahan ayat dan panjang ayat yang akan menyebabkan hubung kait antara beberapa bahagian dalam teks terganggu. 
   • kesesuaian kandungan
    • [mencari apa yang digemari oleh murid] 
   • kebolehgunaan / eksploitabiliti
    • teks yang tidak boleh dieksploit tidak boleh digunakan untuk mengajar walaupun murid minat kerana guru akan menghadapi kesukaran untuk mengembangkan kemahiran yang ingin diajarkan. 
    • tanamkan kemahiran tatabahasa

Monday, 4 February 2013

4/ Ujian Diagnostik Kebolehan Membaca

 • ujian yang dijalankan untuk mengesan kelemahan atau masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran
 • murid gagal membaca
  • anggapan negatif murid tidak mampu membaca
  • tugas guru rancang tidak sesuai
 • penilaian
  • sistematik untuk mendapatkan maklumat pencapaian objektif pengajaran
  • formatif - mendapatkan maklum balas berhubung dengan kemajuan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid
  • membantu dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran
  • sumatif - mengesan secara menyeluruh taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran. 
  • memberi markah atau gred kepada seseorang murid supaya dapat dibandingkan dengan markah murid lain dalam kumpulannya.
  • dua jenis rekod 
   • rekod prestasi - menunjukkan pencapaian
   • rekod profil -  menunjukkan perkembangan pembelajaran
 • ujian
  • alat pengukuran untuk mengetahui prestasi murid
  • bentuk - ujian objektif
   • item jawapan pendek
   • item objektif jenis pilihan
   • beraneka pilihan
   • betul salah
   • padanan
   • key list
   • aturan yang terbaik
   • objektif kloz - isi tempat kosong
  • bentuk - ujian subjektif
   • bentuk esei
   • membuat huraian dan bukti
   • jenis gerak balas terhad - jawapan mengingat kembali
   • jenis gerak balas lanjutan - jawapan kepada terangkan, huraikan, bezakan, galurkan
 • cara praktikal mengesan kelemahan
  • perhati murid belajar
  • temu ramah interaksi dengan murid
  • analisis kerja bertulis murid
  • ujian diagnostik
  • jalankan ujian saringan

Sunday, 3 February 2013

3/ Pendekatan Mengajar Awal Membaca Kaedah Gabungan Bunyi Kata

 • Pendekatan A
  • kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan
  • pra membaca dilakukan pada peringkat awal
  • menekankan kaedah pandang dan sebut dan dibantu kaedah sokongan suku kata, huruf dan bunyi
 • Pendekatan B
  • berasaskan kaedah fonik (bunyi) digabungkan dengan suku kata dan bantuan kaedah pandang dan sebut. 
 • Pendekatan C
  • pendekatan bunyi kata
  • sistem ejaan bahasa Malaysia sistematik dan fonemik
  • suku kata jelas dan mudah
  • perkataan  pun diketahui maknanya oleh murid
  • diperkenalkan bunyi huruf vokal dan konsonan
  • terus membunyikan suku kata dan perkataan yang bermakna
 • Pendekatan D
  • prinsip membina - menyusun bahagian kecil menjadi besar
  • kaedah abjad, mengeja, bunyi huruf dan suku kata

Saturday, 2 February 2013

2/ Beberapa Pendekatan Mengajar Awal Membaca Bahasa Malaysia

 • membaca - menyuarakan tulisan
 • boleh memahami - boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca
 • tujuan lanjut 
  • menambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah
  • mendapatkan bahan fikiran
  • meluaskan fahaman serta membetulkan idea yang salah
  • menjadikan latihan dan amalan
  • merapatkan lagi diri dengan masyarakat
 • kaedah mengeja
  • menekankan perbuatan mengeja perkataan
  • mula dengan suku kata
  • murid mahir mengeja
  • murid tidak lancar membaca
  • membaca berlagu seperti menghafaz
 • kaedah bunyi
  • membunyikan suku kata terlebih dahulu dan kemudian suku kata itu digabungkan dengan suku kata yang lain
  • murid dapat menyebut dan membaca perkataan baru
  • bacaan murid tidak licin
  • perhatian kepada suku kata sahaja
 • kaedah huruf
  • paling awal digunakan
  • murid mengenal nama huruf dan bunyi
  • bunyi disambung menjadi suku kata
  • memberi asas dan binaan yang kukuh dalam kemahiran membaca
  • membaca lancar tetapi kerap gagal memahami apa yang dibaca
  • membaca merangkak rangkan dan tidak faham
  • boleh membosankan murid
 • kaedah pandang sebut
  • membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar
  • membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita
  • mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhan
  • murid terus menyebut perkataan tanpa mengeja
  • ianya mementingkan makna
  • melatih murid membaca dengan sebutan dan rentak irama atau pun alunan suara yang betul dari mula
  • murid terhad kepada perkataan, rangkai kata dan ayat yang telah diajar saja
  • tidak mengenal huruf secara formal
  • lambat mengenal bunyi dan suku kata
  • tidak mempunyai asas kukuh untuk membaca sendiri
 • kaedah membina
  • membina dengan lain perkataan
  • kegiatan menyusun bahagian kecil menjadi satu benda besar
  • menggunakan kaedah huruf, bunyi dan suku kata
 • kaedah cerakinan
  • mencerai ceraikan satu bahagian besar kepada bahagian kecil
  • perkenalkan ayat, rangkai kata, perkataan, suku kata dan akhir sekali huruf

Friday, 1 February 2013

1/ Teori Dan Prinsip Pembelajaran Membaca Berdasarkan Dapatan Kajian

 • satu proses dinamik dan kompleks
 • membaca - proses mentafsir dan memahami simbol tulisan. 
 • tujuan membaca - untuk mendapatkan erti yang sebenarnya. 
 • susunan tugas dilakukan ketika pembaca hendak membaca :
  • kecam / kenal lambang atau perkataan yang dilihat
  • kaitkan lambang / perkataan dengan bunyi / makna
  • terjemahkan makna perkataan dengan kaitkan pada yang telah sedia ada dalam kepala
  • kumpul dan cantumkan idea, perkataan dan ayat sehing menjadi sebujah idea yang lengkap
  • hurai / jelaskan idea yang didapati kepada diri sendiri, kawan, guru / ibuapa
 • peringkat literal - membuat pengamatan tentang bentuk, bunyi dan makna perkataan.
 • peringkat interpretasi - kait dan terjemah lambang kepada makna
 • peringkat penilaian - beri tindak balas apa yang dihadapi berdasarkan pengetahuan sedia ada
 • peringkat asimilasi - buat tapisan terhadap apa yang disimpan

Thursday, 10 January 2013

10/ Kemahiran Asas Gimrama

 • seawal 5 tahun lagi dilatih kemahiran asas
 • 7 jenis pergerakan asas
  • imbangan
   • imbangan melutut
   • imbangan V
  • melentik
   • berdiri dan melentik ke sisi
   • melutut dan melentik ke sisi
  • meringkuk dan melunjur
   • duduk, meringkuk dan melunjur kaki
   • lentik kucing
  • gerak edar
   • berjalan
   • berlari
   • langkah skip
  • pusingan badan
   • pusingan setempat di atas dua kaki
   • pusingan di atas punggung dengan pusingan tangan
   • pusingan di atas lutut
  • lompatan
   • lompat regang
   • lompat lentik
   • lompat bintang
   • lompat dakap
  • ketangkasan
   • ringkuk badan dan ayun
   • guling balak

Wednesday, 9 January 2013

9/ Gimrama

 • gimnastik irama
 • dipertandingkan  secara individu / berkumpulan untuk wanita sahaja.
 • 4 acara seperti gelung, bola, belantan, tali, reben
 • sistem pemarkahan melalui 4 panel / hakim
Acara Tali

Acara Gelung

Acara Belantan

Acara Reben

Acara Bola

Jenis Peralatan Untuk Gimrama

Tuesday, 8 January 2013

8/ Kemahiran Asas Gimnastik Artistik

 • memperbaiki kualiti pergerakan
 • 6 pola pergerakan gimnastik
  • pendaratan
   • mendarat dengan kaki
   • mendarat dengan tangan
   • mendarat dengan gulingan sisi
  • statik
   • kemahiran kestabilan
   • pergerakan statik di atas kaki
   • statik di atas sokongan bahu
   • kombinasi kemahiran
  • gerak edar
   • pemindahan pusat graviti - hasilkan pergerakan yang mengubah kedudukan badan.
  • putaran
   • putaran hadapan
   • putaran menegak
   • putaran sisi
   • kombinasi kemahiran
  • hamburan
   • hamburan menegak
   • hambur tengkuk
   • hambur kepala
   • kombinasi kemahiran
  • hayunan
   • hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang
   • hayun tangan sisi dari bawah ke atas
   • hayun kaki sisi dan ke belakang
   • kombinasi kemahiran
 • pola pergerakan dalam sukan gimnastik adalah asas kepada setiap pergerakan dalam sukan tersebut

Monday, 7 January 2013

7/ Gimnastik Artistik

 • melibatkan prestasi senaman yang perlukan kekuatan fizikal, fleksibiliti, kuasa, ketangkasan, koordinasi dan imbangan
 • cabang sukan gimnastik - gimnastik artistik, gimrama, sukan aerobik, gimnastrada, trampolin, sukan aerobik, tumbling.
 • sukan gimnastik, antara acara lelaki - senaman lantai, palang sejajar, melombol, gelang, kekuda berpelana, palang tunggal. perempuan pula - senaman lantai, palang bertingkat, batang titian, melombol.
 • sistem pemarkahan yang subjektif.

Sunday, 6 January 2013

6/ Gimnastik Pendidikan

 • menghasilkan kekuatan fizikal, fleksibiliti, ketangkasan, koordinasi dan imbangan
 • tujuan 
  • tingkatkan kesedaran tubuh badan
  • tingkatkan kreativiti pelajar
  • nilai positif tentang keyakinan diri
  • dedah kepada proses penerokaan
  • beri kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti
  • penyediaan asas kepada gimnastik artistik
 • tema 
  • kesedaran tubuh badan
   • lakuan asas tubuh badan
   • lakuan bahagian tubuh badan
   • aktiviti tubuh badan
   • bentuk tubuh badan
  • kesedaran ruang
   • ruang diri
   • ruang am
   • bergerak berbagai cara menggunakan ruang
   • membuat pergerakan menggunakan ruang diri
   • bergerak menggunakan berbagai aras
   • bergerak menggunakan pelbagai arah
   • bergerak menggunakan pelbagai laluan
  • kesedaran masa
   • kawalan masa dalam melakukan sesuatu pergerakan. antara subtemanya :
   • bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang berbeza
   • bergerak dengan memilih kelajuan yang sesuai
   • bergerak dengan mengawal kelajuan
   • menggerakkan bahagian tubuh badan untuk memilih kelajuan yang sesuai
   • merangkaikan pergerakan dengan menggunakan dua atau lebih aspek masa
  • kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan
   • bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian badan dengan bahagian badan yang lain
   • menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan di antara satu bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain
   • bergerak untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan
   • menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan
   • menyokong badan di atas satu tapak sambil menggerakkan bahagian badan yang lain untuk mendapatkan kestabilan
   • mengalih beban dari pergerakan yang stabil ke pergerakan yang baru dengan menggunakan bahagian tubuh badan untuk mendahului pergerakan
   • mencipta bentuk badan setelah menentukan kedudukan bahagian tubuh badan
  • kesedaran beban
   • bergerak berbagai cara dan membeku
   • bergerak berbagai cara dengan kualiti berat dan ringan
   • bergerak berbagai cara dengan kualiti berat dan ringan menggunakan alatan
   • merangkaikan dua atau lebih pergerakan dengan kualiti berat dan ringan tanpa atau dengan alatan
  • kesedaran aliran
   • 3 jenis rangkaian pergerakan seperti :
    • merangkaikan pergerakan secara aliran bebas
    • merangkaikan pergerakan secara aliran terikat
    • merangkaikan pergerakan secara aliran bebas dan terikat
  • kesedaran perkaitan dengan orang lain, antara subtemanya :
   • bergerak berbagai cara dengan pasangan
   • bergerak berbagai cara dengan rakan secara sentuhan badan
   • bergerak berbagai cara dalam kumpulan
  • kesedaran ritma
   • mendapatkan ritma dari berbagai pergerakan
   • menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan
   • merangkaikan aliran pergerakan dengan corak ritma