Tuesday, 9 April 2013

9/ Analisis Ayat

 • konstituen terdekat - ayat dipisahkan kepada dua / kaedah binary / kaedah duaan
 • rajah pohon - meneliti binaan frasa, klausa / ayat. melibatkan FN, KN, KA, FK, KK, FA dll

Monday, 8 April 2013

8/ Ayat Majmuk

 • berbentuk cantuman beberapa ayat tunggal. ada 3 jenis
 • ayat majmuk gabungan
  • gabungan dua ayat dengan menggunakan kata hubung 
  • dan, serta, atau, lalu, kemudian, lantas, terus, malahan, tambahan pula, sambil, seraya, tetapi, namun, melainkan dll
 • ayat majmuk pancangan - terdiri dari 1 ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan kepada ayat induk atau ayat kecil ini menjadi sebahagian dari ayat induk.
  • ayat majmuk pancangan relatif - ayatnya mesti ada ditandai perkataan 'yang'
   • perluasan subjek
   • perluasan predikat
   • perluasan keterangan
  • ayat majmuk pancangan komplemen -  ada perkataan bahawa, untuk dll
   • klausa komponen dipancangkan kepada klausa utama
   • ayat komplemen frasa nama
   • ayat komplemen frasa kerja
   • ayat komplemen frasa adjektif
  • ayat majmuk pancangan keterangan
   • ayat induk, ayat kecil dipancangkan menjadi ayat induk. 9 jenis keterangan seperti :
   • musabab - kerana, lantaran, oleh sebab
   • akibat - hingga, sehingga
   • syarat - sekiranya, andai kata, jika, jikalau, kalau
   • waktu - sejak, setelah, sewaktu, sementara, tatkala, ketika
   • pertentangan - biarpun, walaupun, meskipun, kendatipun, sekalipun, sedangkan
   • harapan - supaya, agar, semoga, moga-moga, kalau-kalau
   • cara - dengan
   • tujuan - untuk, demi, bagi
   • perbandingan - seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, bagai, ibarat
 • ayat majmuk campuran - ayat panjang, ayat tunggal dengan ayat majmuk, deretan beberapa jenis ayat majmuk. 

Sunday, 7 April 2013

7/ Ragam Ayat

 • ayat aktif - kata kerja sebagai subjek asal
  • ayat aktif transitif - biasanya ada imbuhan men (SUBJEK + KATA KERJA TRANSITIF + OBJEK )
  • ayat aktif tak transitif - biasanya ada imbuhan ber
   • ayat aktif tak transitif berpelengkap - pelengkap kata nama, kata adjektif, frasa sendi nama
   • ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap
 • ayat pasif - objek  yang diterangkan - biasanya imbuhan men digantikan dengan di
 • ayat pasif ganti dengan imbuhan kata kerja pasif
  • di, ter, ber, ke...an
 • ayat pasif dengan ganti nama diri orang pertama dan kedua
  • ganti nama diri hadir pada posisi di hadpan kata kerja
 • ayat pasif dengan perkataan kena
  • objek sebagai fokus ayat - cth : rakan serumahnya kena tipu oleh lelaki itu

Saturday, 6 April 2013

6/ Ayat dan Jenisnya

 • ayat dasar - ayat inti. tiada unsur keterangan
 • ayat tunggal - satu klausa, satu subjek, satu predikat. boleh ubah suai susunan.
 • susunan ayat
  • susunan biasa - subjek ke predikat
  • susunan songsang - predikat ke subjek
 • jenis ayat
  • ayat penyata - ayat berita, keterangan, maklumat, pernyataan. 
  • ayat tanya - bertanya, meminta maklumat
   • tanpa kata tanya
   • dengan kata tanya
   • ayat tanya tertutup - ayat yang dapat dijawab dengan perkataan ya / tidak
   • ayat tanya terbuka - ayat yang menekehendaki jawapan yang berupa penjelasan atau penerangan
  • ayat perintah - memberikan arahan, suruhan, silaan, ajakan, keinginan, harapan
   • ayat suruhan - melakukan sesuatu. boleh dilembutkan dengan partikel lah
   • ayat silaan - menjemput, mempersilakan seperti sila, sudi, jemput
   • ayat larangan - menegah
   • ayat permintaan - meminta atau memohon
   • ayat ajakan - mengajak seseorang - mari, ayuh, jom
   • ayat seruan - menyatakan perasaan yang kuat, kagum, marah, sakit, hairan
  • ayat nafi - menyangkal / mengingkari sesuatu
  • ayat minimal - terdapat dalam perbualan dan tulisan cereka. ayat yang tidak lengkap dari segi tatabahasanya. contoh : entah. jalan perlahan-lahan.

Friday, 5 April 2013

5/ Frasa Sendi Nama

 • tergolong dalam frasa eksosentrik (frasa yang tidak mempunyai kata inti di dalamnya)
 • frasa sendi nama seperti = untuk, di, ke, dari, daripada, kepada, dengan, untuk
 • binaan frasa sendi nama
  • kata sendi nama + frasa nama
   • contoh : di kawasan perumahan
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama
   • contoh : di atas meja
  • kata sendi nama + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di kuala lumpur sejak semalam
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di tepi tasik pada petang itu
 • fungsi frasa sendi nama
  • predikat
  • unsur keterangan
   • keterangan masa
   • keterangan tempat
   • keterangan asal

Thursday, 4 April 2013

4/ Frasa Adjektif

 • kata adjektif sebagai unsur inti dalam frasa adjektif
  • binaan satu perkataan - adjektif hadir secara tunggal
   • tiada unsur lain selain dari adjektif
   • contoh : wanita bertudung biru itu CANTIK
  • binaan dua perkataan - hasil gabungan sinonim / antonim / kesamaan unsur rima
   • contoh : jalan di kawasan perumahan itu SUNYI SEPI
 • kata penguat - penanda bagi frasa adjektif
  • contoh : terlalu baik, agak mahal
  • kata penguat hadapan - hadir sebelum kata adjektif
  • kata penguat belakang - hadir selepas kata adjektif
  • kata penguat bebas - hadir sebelum atau selepas kata adjektif
 • kata bantu - hadir dalam frasa kerja
  • contoh : telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula, belum
 • fungsi frasa adjektif
  • subjek
  • predikat
  • penerang
  • pelengkap
  • unsur keterangan

Wednesday, 3 April 2013

3/ Frasa Kerja

 • kata kerja sebagai inti. ada 2 iaitu
  • frasa kerja transitif
   • wajib ada objek selepas kata kerja
    • contoh : dia menyanyikan lagu negaraku setiap pagi
   • satu objek : dia menyusun semua pakaiannya di dalam almari
   • dua objek : Akmal membelikan Izzudin sehelai baju
  • frasa kerja tak transitif
   • tanpa pelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • tak perlu diikuti oleh unsur lain 
    • contoh : Zakaria tidur.
   • berpelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • memerlukan unsur lain
    • contoh : hatinya menjadi gelisah
 • binaan frasa kerja
  • binaan satu perkataan 
   • contoh : adik PULANG ke kampung
  • binaan sederetan perkataan
   • dia dan keluarganya MENONTON WAYANG pada petang itu
 • kata bantu
  • hadir sebelum kata kerja.  ada 2 
   • kata bantu aspek - menerangkan waktu terhadap sesuatu kerja
    • sudah dilakukan
    • sedang dilakukan
    • belum dilakukan
   • kata bantu ragam - menerangkan ragam / perasaan sewaktu kerja dilakukan
    • seperti : hendak, harus, mahu, mesti, boleh, dapat
 • fungsi frasa kerja
  • predikat
  • subjek
  • penerang

Tuesday, 2 April 2013

2/ Frasa Nama

 • frasa yang mempunyai kata inti / kata utama iaitu kata nama
 • ditambah dengan unsur penerang
 • binaan inti + penerang
  • inti + penerang nama
  • inti + penerang bukan nama
 • binaan inti + inti
  • tidak mempunyai penerang
  • keseluruhan berunsurkan inti
 • susunan frasa nama
  • hukum D-M (diterangkan - menerangkan)
   • diterangkan biasanya kata nama
   • menerangkan biasanya kata nama, kerja, adjektif, sendi nama
   • contoh kilang - papan, rumah - penghulu
  • kekecualian D-M
   • kata nama khas dan jawatan
    • contoh perdana - menteri (menerangkan - diterangkan)
   • kata nama bilangan dan penjodoh bilangan
    • contoh sekawan - burung
   • kata panggilan
    • contoh Puan - Salbanun
 • fungsi frasa nama sebagai
  • subjek
  • predikat
  • objek
  • pelengkap
  • penerang
  • unsur dalam binaan frasa sendi nama

Monday, 1 April 2013

1/ Konsep Sintaksis

 • kajian aspek bahasa bersifat dalaman
 • sintaksis - ayat, klausa, frasa, kata
 • kajian sintaksis - proses pembinaan ayat
 • [AYAT]
 • ayat - deretan perkataan
 • sintaksis merangkumi aspek
  • struktur
   • susunan unsur unsur / konstituen di dalam ayat
   • dari kiri ke kanan
  • sistem
   • peraturan dalam pembinaan ayat
   • subjek - kata nama / frasa nama
   • predikat golongan kata nama, kata kerja dll
  • rumus
   • menjelaskan sistem bahasa
   • rumus preskriptif - rumus gaya, rumus normatif (peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat)
   • rumus deskriptif - menghuraikan bahasa sebenar sekumpulan pengguna bahasa natif dan tidak berdasarkan hipotesis (andaian)
 • [FRASA]
 • frasa - dua perkataan atau lebih. terdiri dari 2 iaitu
  • frasa endosentrik - frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif
  • frasa eksosentrik - frasa sendi nama
   • frasa yang tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan semua komponennya. 
 • frasa dan kata majmuk
  • dibina oleh rangkaian perkataan
  • cirinya :
   • perluasan - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • penyisipan - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • kebolehgantian unsur - frasa boleh, kata majmuk tidak boleh
   • keeratan konsitituen - frasa longgar, kata majmuk erat
   • status - frasa tahap frasa, kata majmuk tahap perkataan
   • makna 
 • jenis frasa
  • frasa nama - terdiri dari kata nama. cth: rumah batu
  • frasa kerja - terdiri dari kata kerja. cth: menendang bola
  • frasa adjektif - terdiri dari kata adjektif. cth: amat cantik
  • frasa sendi nama - terdiri dari kata sendi nama dan kata nama. cth : dari Kuala Lumpur
 • [KLAUSA]
  • di bawah ayat
  • KLAUSA BEBAS
   • boleh berdiri sendiri
  • KLAUSA TIDAK BEBAS
   • tidak boleh berdiri sendiri