Friday, 9 August 2013

9/ penggabungjalinan, penyerapan dan kemahiran berfikir

gabungjalin kemahiran dalam satu subjek
 • 4 kemahiran - dengar, tutur, bacaan, tulisan. gabungjalinkan beberapa kemahiran atau semua sekali
gabungjalin kemahiran dalam beberapa subjek
 • gabungjalin kemahiran dari beberapa subjek kepada satu pelajaran.
gabungjalin bahan
gabungjalin aktiviti
penyerapan - subjek subjek yang lain boleh diserapkan ke dalam subjek bahasa

Thursday, 8 August 2013

8/ pengajaran tatabahasa

tatabahasa - himpunan rmus yang terbatas jumlahnya dan menghasilkan ayat yang tidak terbatas jumlahnya.
dasar kecekapan berbahasa
diajar secara terancang

pendekatan induktif
 • dimulakan dengan contoh kemudian buat kesimpulan
 • proses pengajaran induktif
  • peringkat pendedahan
  • peringkat pembentukan konsep
  • peringkat mencubakan generalisasi
  • peringkat penutup
pendekatan deduktif
 • berkait dengan hukum
 • menyelesaikan masalah, kemudian memilih hukum atau peraturan. melalui peraturan masalah diselesaikan
 • proses pengajaran deduktif
  • merancang aktiviti
  • melaksanakan aktiviti
  • menilai aktiviti
pendekatan eklektik
 • gabungan dua atau beberapa pendekatan
 • model 1 - generalisasi - contoh -generalisasi
 • model 2 - contoh - generalisasi - contoh
pendekatan 4P
 • I.D.E.A
 • introduction - pengenalan
 • deliberation - penyampaian
 • evaluation - penilaian
 • application - penerapan

Wednesday, 7 August 2013

7/ pengajaran kemahiran menulis

2 tujuan
 • tujuan serta merta - asas menulis yang kukuh, menulis dengan baik, cekap dan pantas
 • tujuan lanjut - meluaskan pengetahuan, pengalaman
jenis kemahiran tulisan
 • kemahiran menulis secara mekanis - hasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca.
 • kemahiran menulis untuk pelahiran / mental - setelah mendapat kemahiran mekanis
peringkat pengajaran menulis
 • pra menulis / persediaan
 • mendirikan asas / mekanis
 • pelahiran
jenis tulisan
 • tulisan huruf cap / satu satu bujang
 • tulisan sambug
ejaan dan rencana
 • dikuasai melalui kemahiran membaca
 • rencana - imlak

Tuesday, 6 August 2013

6/ kemahiran pengajaran bacaan

2 tujuan
 • tujuan serta merta - boleh membaca dan faham. baa dengan cepat, tidak teragak agak. boleh baca serta merta.
 • tujuan lanjut - berfikir lebih selepas membaca. alat penambah pengetahuan setelah keluar dari sekolah
jenis bacaan
 • bacaan bersuara / mekanis
  • menyuarakan tulisan dengan sebutan jelas dan terang
  • membaca dengan irama yang betul
 • bacaan senyap / akaliah
  • disuarakan dalam hati tanpa keluar suara
peringkat mengajar bacaan
 • penyediaan murid
 • mendirikan asas
 • melatih membaca dan memaham
 • melatih membaca untuk menghiburkan hati
 • membina dan memperkukuh sikap gemar membaca
kaedah mengajar bacaan
 • kaedah mengeja - membatang suku kata
 • kaedah bunyi - membunyikan suku kata
 • kaedah huruf - mengenal nama huruf
pendekatan mengajar bacaan
 • pendekatan membina - berdasarkan prinsip sintesis, susun perkataan kecil menjadi besar
 • pendekatan cerakinan - ceraikan bahagian besar kepada kecil
 • pendekatan eklektik - menggunakan kaedah campuran
 • pendekatan berformatkan kbsr
  • pendekatan A - kaedah campuran
  • pendekatan B - kaedah bunyi / fonik
  • pendekatan C - bunyi kata
  • pendekatan D - prinsip membina
bacaan intensif
 • memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa saja yang dibacca dengan tepat
bacaan ekstensif
 • bacaan meluas di luar kelas. meningkatkan kepantasan membaca

Monday, 5 August 2013

5/ pengajaran lisan dan teknik teknik mengajar

perkara penting dalam pengajarn lisan
 • secara spontan
 • topik atau tajuk yang ada dalam pengalaman murid
 • ada rangsangan
 • secara formal
 • galakan mengeluarkan idea baru
 • penekanan kepada pencapaian murid
aspek kemahiran lisan
 • kemahiran mendengar
 • kemahiran bertutur
teknik pengajaran lisan
 • teknik perbualan
 • teknik bercerita
 • teknik berlakon
 • teknik berpuisi
 • teknik bercakap berdasarkan gambar
 • teknik melapor berita
 • teknik siaran radio
 • teknik berbahas atau bersyarah
 • teknik menyanyi
 • teknik perbincangan

Sunday, 4 August 2013

4/ kaedah dalam pengajaran bahasa

 • definisi pendekatan - satu kumpulan andaian saling berkaitan tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa dan pembelajaran bahasa.
 • definisi kaedah - satu prosedur untuk mengajar sesuatu bahan bahasa
 • deinisi teknik - satu strategi untuk mencapai hasil segera 
kaedah tatabahasa terjemahan
 • kaedah klasik
 • kemahiran menulis
 • tentukan perbendaharan kata
kaedah terus
 • mengutamakan prinsip mengajar berdsrkan psikologi
 • 4 asas
  • perhubungan langsung antara perkataan dengan benda
  • dikaitkan dengan pengalaman yang sedia ada
  • timbulkan perasaan ingin tahu
  • pengajaran berpandu
kaedah semula jadi
 • sama dengan kaedah terus
 • bermula dengan soalan
kaedah askar / tentera
 • kemahiran lisan utama
 • hasil pembelajaran dalam masa yang singkat
kaedah ajuk-hafaz
 • melalui demonstrasi dan latih tubi
 • proses berulang
kaedah linguistik
 • kaedah mengajar bahasa yang moden
 • mendahulukan bentuk dari makna
kaedah oral-aural (dengar utur)
 • menggunakan dialog untuk dihafaz diikuti secara ajukan
 • alat pandang dengar digunakan
kaedah psikologi
 • penggambaran fikiran dan asosiasi idea
 • mementingkan alat bantu mengajar
kaedah terjemahan
 • terjemahan dari bahasa kedua kepada bahasa ibunda dan sebaliknya
 • bahan berupa petikan
kaedah eklektik
 • menggabungkan segala ciri yang baik
 • tidak terikat kepada satu satu kaedah tertentu
kaedah kod-kognitif
 • bahasa sebagai satu kreativiti mental
 • menekankan bentuk dan makna
kaedah fonetik
 • kaedah lisan, reform dan terus
 • memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut
kaedah khurus dalam pengajaran bahasa
 • kaedah lisan - reform atau fonetik. punyai hubungan rapat dengan kaedah terus. menegaskan  latihan mendengar pada peringkat permulaan
 • kaedah membaca - paling mudah. tak perlu hafaz. hanya mengecam dan mengenal perkataan yang tertulis dan membacanya.
 • kaedah tatabahasa - mementingkan peraturan tatabahasa yang dipelajari

Saturday, 3 August 2013

3/ teori pembelajaran, pendekatan mengajar dan interpretasi pengajaran bahasa

mahzab dalam pembelajaran bahasa
 • mahzab behaviuris - mahzab tingkah laku
 • mahzab kognitif - proses pemikiran
 • mahzab sosial - cara hidup, peka terhadap pengalaman, bergantung antara satu sama lain
teori bahasa
 • teori mekanis - aktiviti fizikal
 • teori mentalis - aktiviti mental semula jadi
teori pembelajaran bahasa
 • teori pembelajaran pembentukan kebiasaan
 • teori pembelajaran kod-kognitif (piaget)
 • teori pembelajaran interksionalis (halliday) - interaksi linguistik
 • teori pembelajaran fungsionalis (haliday) 
 • teori pembelaaran situasionalis - komunikasi
 • teori pembelajaran anggapan
kaedah dan pendekatan mengajar bahasa
 • pendekatan komunikatif - bahasa sebagai satu komunikasi

Friday, 2 August 2013

2/ analisis sukatan pelajaran

apakah sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • asas berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis meliputi aspek mekanis, penggunaan dan penaakulan
 • tahap 1 - dipimpin mendengar, menyebut, mengenal dan membentuk lambang huruf dan perkataan dan sedikit penulisan
 • tahap 2 - kemahiran belajar melalui membaca, perbincangan dan penulisan. jawi juga diajar
peranan sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • tentukan rangka isi kemahiran bahasa
 • menyenaraikan rasional, matlamat dan objektif pengajaran
 • sediakan satu organisasi program pengajaran
 • sediakan rangcangan kerja tahunan
 • tentukan kandungan, item, kaedah, strategi
 • memikirkan soalan peperiksaan
 • sediakan item
 • sediakan kandungan item
matlamat sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • menjadi bahasa ilmu atau bahasa pengantar
 • sebagai alat perhubungann
 • menjadi alat menyatupadukan rakyat malaysia
objektif program bahasa malaysia
 • menghargai dan bangga bahasa malaysia
 • mendengar dan memahami pertuturan
 • bertutur dan mengeluarkan buah fikiran
 • membaca kuat dan senyap
 • menulis karangan dan surat kiriman yang tepat
 • mempelajari hal ehwal manusia
 • sebagai alat untuk meluaskan lagi pengetahua dan pengalaman
 • hargai karangan prosa dan puisi
organisasi sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • kemahiran bahasa
  • kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)
  • kemahiran membaca
  • kemahiran menulis
 • aspek tatabahasa
  • morfologi
  • sintaksis

Thursday, 1 August 2013

1/ konsep pengajaran dan pembelajaran

konsep pengajaran
 • proses - penyebaran ilmu atau kemahiran yang membolehkan murid mempelajari dan menguasainya secara berkesan
 • komunikasi - libatkan aktiviti perhubungan ddan interaksi
 • sains - libatkan aspek pedagogi dan psikologi yang telah dikaji
 • seni - libatkan elemen emosi, nilai dan tingkah laku manusia.
proses pengajaran
 • model pengajaran robert glaser
  • objektif pengajaran
  • pengetahuan sedia ada
  • kaedah mengajar
  • penilaian
 • model sim
  • objektif
  • isi pelajaran
  • kaedah dan teknik
  • interaksi guru dan murid
  • unsur unsur persekitaran
apakah pembelajaran
 • satu proses perubahan tingkah laku 
 • perubahan yang kekal dan stabil
 • perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman dan latihan
 • berlaku dalam satu jangka masa tertentu
prinsip-prinsip pembelajaran
 • pembelajaran satu proses berterusan
 • perubahan tingkah laku
 • mempunyai kesedaran belajar
 • proses belajar bergerak seirigan
 • bekerjasama dan berinteraksi secara aktif
 • harus memiliki keperluan murid
 • mengetahui objektif belajar
 • ketahui kemahiran belajar
jenis-jenis pembelajaran
 • pembelajaran bagi memproses maklumat
 • pembelajaran berasaskan pengalaman
proses pembelajaran
 • fasa motivasi
 • fasa tanggapan
 • fasa perolehan
 • fasa penyimpanan
 • fasa ingatan kembali
 • fasa generalisasi
 • fasa prestasi
 • fasa maklumat balik