Saturday, 4 February 2017

Dasar Dan Hala Tuju (peringkat 1 : membangunkan hala tuju organisasi)

mandat

 • akta pendidikan 1996 (akta 550)
 • falsafah pendidikan kebangsaan
 • surat siaran PPD dan JPN
 • pekeliling-pekeliling kerajaan
 • pekeliling-pekeliling kemajuan perkhidmatan awam (PKPA)
 • pelan pembagunan pendidikan malaysia 2013 - 2025
 • surat-surat pekliling (SPI)
 • arahan-arahan perbendaharaan
misi
 • tugas khusus yang merupakan tanggungjawab bagi seseorang atau sesuatu kumpulan
  • apakah tujuan?
  • bagaimanakah cara?
  • kepada siapakah?
  • apakah hasil akhir?
visi
 • satu pandangan yang jauh berkaitan dengan perkembangan masa depan bagi menapai matlamat penting sesebuah organisasi
  • bergikir masa depan
  • bentuk hala tuju
  • beri inspirasi
nilai 
 • prinsip , standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesebuah organisasi. 
 • contoh nilai :
  • integriti
  • profesionalisme
  • budaya permuafakatan
  • organisasi pembelajaran
  • prestasi tinggi
piagam pelanggan
 • komitme bertulis terhadap penyampaian keluarat atau perkhidmatannya
 • ciri-ciri :
  • khusus
  • boleh diukur
  • boleh dicapai
  • relevan
  • ada janga masa
analisis persekitaran
 • mengumpul maklmat daripada persekitaran (dalam dan luar organisasi) untuk menentukan isu, cabaran     

Friday, 3 February 2017

Dasar Dan Hala Tuju (praperancangan)

di peringkat ini tindakan yang perlu diambill :

 • mengumpul maklumat organisasi
  • latar belakang
  • pencapaian lepas
  • laporan analisis prestasi program tahun sebelum
  • laporan status prestasi semasa
  • analisis prestasi perancangan strategik lepas
 • mengadakan taklimat kepada semua staf
  • fokus membina tahap kesediaan minda
  • komitmen semua staf untuk berubah secara strategik
 • menubuhkan jawatankuasa kerja
 • membina pelan kerja/aktiviti bagi pembangunan pelan strategik

Thursday, 2 February 2017

Dasar Dan Hala Tuju (kepimpinan strategik dan kemahiran kepimpinan strategik)

kepimpinan strategik

 • keupayaan seseorang untuk menjangka
 • membayangkan
 • mengekalkan fleksibiliti
 • berfikir secara strategk
 • bekerja dengan orang lain untuk memulakan perubahan
 • mempengaruhi orang lain
 • melaksanakan agenda perubahan sesebuah organisasi
kemahiran kepimpinan strategik
 • kemahiran softskills
  • mempunyai kompetensi atau kualiti diri
   • berfkir secara strategik
    • berupaya untuk melukis rupa bentuk sasaran masa depan yang diinginkan melangkaui pengalaman hari ini
    • berfikir secara bersistem
   • proaktif
    • bersikap positif dengan merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian
   • berfokuskan kualiti
    • menekankan kepada aspek kualiti dalam setiap peringkat
 • kemahiran hard skills
  • teknik dalam membangun hala tuju
  • dua output penting yang perlu dihasilkan iaitu
   • output pelan strategik
   • output pelan taktikal dan pelan operasi
  • konsep penambahbaikan berterusan

Wednesday, 1 February 2017

Dasar Dan Hala tuju Orgaisasi (kerangka modul)

4 peringkat

 • Peringkat 1 - membangukan hala tuju organisasi
  • menjelaskan mandat, misi, visi, nilai
  • melaksanakan analisis persekitaran masa depan dan masa kini
  • fokus bidang kecemerlangan
 • peringkat 2 - menterjemahkan hala tuju organisasi kepada operasi
  • objektif
  • sasaran
  • inisiatif
  • taktikal
  • operasi
  • penjajaran
 • peringkat 3 - mengoperasikan hala tuju
  • kapasiti sumber
  • bajet
  • promosimengurus perubahan
  • pelaksanaan
 • peringkat 4 - pemantauan dan penambahbaikan
  • penilaian
  • pelaporan