Thursday, 10 April 2014

10/ Penghasilan proposal penyelidikan

kandungan proposal kajian

BAB 1
pengenalan
 • latar belakang
 • penyataan masalah
 • objektif kajian
 • persoalan kajian
 • kerangka konseptual kajian
 • batasan kajian 
 • definisi operasional
BAB 2
tinjauan literatur
 • teori
 • kajian-kajian terdahulu

BAB 3
metodologi kajian
 • reka bentuk kajian
 • populasi dan sampel kajian
 • instrumen
 • analisis data

Wednesday, 9 April 2014

9/ Dapatan kajian dan perbincangan

hasil kajian -

 • profil responden - profil demografi - memaparkan maklumat yang berkaitan responden yang dikaji seperti jantina, umur, tahap pendidikan, pengalaman mengajar, pengalaman menggunakan internet dll
 • dapatan kajian - menjawab persoalan kajian yang ditetapkan
keputusan analisis deskriptif  - dilaporkan dalam bentuk kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai
keputusan analisis inferensi - menentukan sama ada kemungkinan wujud hubungan antara dua pemboleh ubah yang dikaji.

ringkasan kajian 
 • perbincangan dapatan kajian
  • tulis perbincagan ikut aliran idea yang logik
  • rujuk semasa dan relevan
  • guna termiologi yang ok
  • tidak bias
 • kesimpulan dapatan kajian 
  • senaraikan semua dapatan
implikasi dapatan kajian
cadangan kajian lanjutan

Tuesday, 8 April 2014

8/ Analisis data

analisis data kajian
jika data kuantitatif - terdiri dari angka, maka guna analisis statistik
jika data kualitiatif - dalam bentuk ayat dan perkataan, maka pendekatan khusus untuk menganalisis iaitu guna kod.

ANALISIS DATA KUANTITATIF

 • statistik deskriptif - menghuraikan dan membuat rumusan terhadap data kajian
 • statistik inferensi - membuat generalisasi tentang sesuatu po;ulasi, melalui kajian yang dibuat terhadap sekumpulan individu yang telah dipilih dari populasi sebenar
analisis parameter - ada ujian yang diguna seperti 
 • ujian - t (membandingkan dua min atau purata)
 • analisis varians / ANOVA (membandingkan lebih dari dua min
 • korelasi antara pemboleh ubah
analisis bukan parameter
 • khi kuasa dua - jika tidak ada andaian mengenai populasi yang dikaji
kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif
 • pengukuran dibuat berulang kali tetapi keputusannya tetap konsisten. 
kesahan dalam kajian kuantitatif
 • sejauh mana ujian dapat mengukur sesuatu yang sepatutnya diukur
ANALISIS DATA KUALITATIF
 • fasa 1 - penerokaan data kajian 
 • fasa 2 - transkripsi - tukar rakaman temubual dan nota kepada bentuk verbatim bertulis
 • fasa 3 - mengorganisasi - menyusun
 • fasa 4 - proses pengkodan
 • fasa 5 - analisis- membina tema
kebolehpercayaan data kualitatif 
 • sejauh mana dapatan kajian boleh diulang atau direplikasikan
kesahan data kualitatif 
 • proses mendapatkan kebenaran dengan berada lama di tempat kajian serta mempunyai hubungan yang rapat dengan responden.
  • masa yang lama di tempat kajian dan kekerapan bersama responden
  • triangulasi - memberi gambaran
  • ulasan oleh rakan
  • semakan oleh responden
  • deskripsi yang mendalam
  • audit luaran
  • penjelasan mengenai bias sebagai pengkaji
  • analisis kes secara negatif

Monday, 7 April 2014

7/ Paradigma dan kaedah kajian

paradigma - satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki
dua paradigma -
 • paradigma positivisme - memerlukan penyelidkan saintifik dan sistematik
 • paradigma interpretisvisme - humanistik, kostruktivis, naturalistik. fokus analisis yang dalam seperti skap manusia yang kompleks
 • perbandingan 2 paradigma ini -
kaedah kajian -

kaedah kajian kuantitatif - cirinya :

  • fokus kajian - pengujian hipotesis
  • proses menjalankan kajian 
  • analisis data - guna kaeda statistik dan hasil dalam bentuk angka
  • pelaporan hasil kajian - dalam bentuk graf, jadual dan dapatan kajian
 • jenis rekabentuk kajian kuantitatif -
  • rekabentuk eksperimental - rujuk kerangka kerja
   • reka bentuk eksperimen sebenar - rawak
   • reka bentuk kuasi eksperimen - tidak rawak
  • rekabentuk bukan eksperimental - huraian partisipa kajia, trait, skor
   • kajian deskriptif - huraikan sesuatu fenomena
   • kajian hubungkait / perkaitan - mengenalpasti perkaitan
    • kajian perbandingan - melibatkan perbandingan
    • kajian korelasi - menunjukkan korelasi
   • kajian untuk melihat perkaitan sebab akibat - kenal pasti penyebab kepada berlakkuknya sesuatu perkara
   • kajian tinjauan - survey research
  • rekabentuk longitudinal - tempoh masa yang lama
   • trend study
   • kajian kohort
   • panel study
  • rekabentuk merentas / keratan rentas - memungut data pada satu masa tertentu
 • kaedah persampelan - mendapatkan sekumpulan partisipan atau sampel
 • kaedah pengumpulan data kajian kuantitatif
  • ujian
  • soal selidik
  • temu bual
  • pengukuran bukan kognitif
  • pengukuran alternative
kaedah kajian kualitatif - cirinya :
 • kaedah semulajadi
 • proses mengutip data secara terus dari sumbernya
 • deskripsi yang kaya dengan maklumat
 • fokus kajian
 • analisis data secara induktif - mendalam
 • perspektif dari responden kajian
 • fleksibiliti dalam proes melaksanakan kajian
jenis rekabentuk kajian kualitatif - 
 • ethnografi - bidang antropologi
 • kajian kes - sistematik, intensif, terperinci
 • kajian naratif - antropologi, sejarah, sosiologi, sosio linguistik
 • fenomenologi 
 • grounded theory - libatkan penghasilan teori
kaedah pengumpulan data kajian kualitatif
 • temubual
  • berstruktur
  • semi berstruktur
  • tdak berstruktur
 • pemerhatian
 • analisa dokumen

Sunday, 6 April 2014

6/ Persampelan

populasi - satu kumpulan atau kelompok individu
sampel - sejumlah individu atau elemen dari populasi
reka bentuk persampelan

 • mengenal pasti populasi
 • menentukan saiz sampel yang diperlukan
 • memilih sampel
jenis persampelan
 • persampelan rawak
  • mudah
  • berlapis
  • sistematik
  • kelompok
 • persampelan bukan rawak
  • mudah
  • sengaja 
  • kuota
  • bola salji

Saturday, 5 April 2014

5/ tinjauan literatur

ringkasan atau ulasan dari artikel jurnal, buku, prosiding dan lain dokumen yang menjelaskan maklumat lepas dan terkini berkaitan yang diperlukan bagi kajian yang dicadangkan.
langkah mengendalikan tinjauan literatur

 • kenalpasti kata kunci yang dignakan dalam kajian
 • dapatkan sumber lokasi bahan literatur dengan merujuk pelbagai bahan serta pengkalan data termasuk internet
 • mengumpul dan menilai secara kritikal bahan literatur yang dipilih untuk kajian
 • membuat ringkasan atau nota ringkas literatur yang telah dikenal pasti
 • menulis tinjauan literatur

Friday, 4 April 2014

4/ Teori dan masalah kajian

fungsi teori dalam kajian
 • membantu pengkaji dalam membina kerangka konseptual kajian
  • satu rajah yang menggambarkan beberapa aspek penting dalam kajian
 • menjelaskan sesuatu fenomena, isu, kejadian atau masalah
  • memperluaskan pemahaman
 • membantu pengkaji meramalkan sesuatu perkara
 • menjana dan menghasilkan penyelidikan baru
sumber yang mencetuskan idea memilih masalah kajian
 • mina dan pengalaman pengkaji
 • tinjauan literatur - masa lalu
 • mengaplikasi teori

Thursday, 3 April 2014

3/ Penyelidikan Kualitatif

kajian untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaan sendiri
contoh soalan kajian - mengapa guru masih tidak menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam pdp mereka?

jenis penyelidikan kualitatif

 • kajian etnografi -
  •  penjelasan mengenai sesuatu budaya, adat, kepercayaan, tingkah laku berdasarkan maklumat yang dikumpul dari kajian lapangan
  • mengetahui kepercayan, nilai, prspektif dll
 • kajian kes
  • memahami secara mendalam tentang subjek yang dikaji
 • kajian sejarah
  • mengkaji sebab, kesan, kecenderungan peristiwa lepas 
 • kajian naratif
  • mengkaji bagaimana manusia membina makna dalam kehidupan mereka
reka bentuk kajian kualitatif
 • bentuk kajian lapangan - data dikutip melalui temubual
 • bentuk kajian kes - kajian tentang sesatu kes
 • bentuk kumpulan terfokus - proses kutip data melalui temubual khas
 • bentuk kajian tindakan - secara sistematik selesaikan sesuatu masalah
 • bentuk analisis dokumen - analisis kandungan dokumen untu dapatkan data kajian
 • bentuk pelbagai pendekatan - cantumkan dua atau lebih bentuk kajian 
persampelan kajian kualitatif - menggunakan kadeah persampelan bukan rawak
4 jenis persampelan bukan rawak 
 • persampelan mudah
 • persampelan bertujuan
 • persampelan bola salji 
 • persampelan kuota

Wednesday, 2 April 2014

2/ Penyelidikan Kuantitatif

penyelidikan yang sistematik - ada nilai numerikal atau statistik
jenis penyelidikan kuantitatif
 • kajian eksperimental - kajian bandingan kumpulan - dibahagikan secara rawak
 • kajian kuasi-eksperimental - kumpulan kawalan - dibahagikan tidak secara rawak
 • kajian tinjauan - soal selidik untuk kumpul data sesuatu populasi - menggunakan statistik min, mod, medin, peratus dan kekerapan
 • kajian korelasi - tentukan hubungan di antara 2 pembolehubah yg dapat diberi nilai numerikal
Instrumen kajian kuantitatif
 • soal selidik jenis terbuka
 • soal selidik jenis tertutup
  • soalan tertutup dichotomus
  • skala likert
  • skala rank order
  • maklumat demografi
kebolehpercayaan dan kesahan
 • kesahan kandungan
 • kesahan hubungan kriteria
 • kesahan konstruk
 • kesahan muka
kajian rintis
 • dibuat sebelum kajian sebenar
populasi dan persampelan
 • populasi - kumpulan orang, perkara, benda yang dikaji
 • sampel - sebahagian dari populasi
  • persampelan rawak mudah
  • persampelan rawak berlapis
  • persampelan bersistematik
  • persampelan kelompok
analisis data
 • untuk mengira kekerapan, peratusan serta purata bagi setiap item
 • ada dua iaitu
  • analisis deskriptif - terangkan ciri-ciri pembolehubah
  • analisis inferensi - terangkan perubungan antara pembolehubah
jenis hipotesis
 • pengujian hipotesis hubungan - gunakan data sampel untuk menganggar parameter populasi
 • pengujian hipotesis perbezaan - 
  • ujian t
  • ujian anova

Tuesday, 1 April 2014

1/ Pengenalan kepada penyelidikan sekolah rendah

penyelidikan - sesuatu masalah dirasai.
penyiasatan saintfik - 
 • kaedah dan cara berfikir secara sistematik, terkawal, emirikal untuk mengkaji hubung kait antara fenomena semulajadi yang boleh dilihat.
langkah penyiasatan saintifik - 
 • gubal soalan kajian / hipotesis
 • reka bentuk kajian
 • kumpul data
 • jawab soalan kajian
4 tujuan utama penyelidikan pendidikan 
 • memerihalkan sesuatu fenomena
 • meramal fenomena
 • penambahbaikan berhubung dengan sesuatu fenomena
 • menerangkan satu fenomena tertentu
jenis penyelidikan 
 • asas - menerbitkan dapatan untuk pengetahuan
 • gunaan - menyelesaikan masalah praktis
 • penilian - meningkatkan keberkesanan penilaian
 • tindakan - meningkatkan keberkesanan pengajaran
 • pembangunan - 
 • kuantitatif - menilai sesuatu program - kajian eksperimental, kuasi eksperimental, kajian tinjauan, kajian korelasi
 • kualitatif - kajian etnografi, kajian kes, kjian sejarah, kajian naratif
prosedur penyelidikan pendidikan 
 • menyatakan masalah kajian
 • menetapkan objektif kajian
 • membentuk soalan kajian
 • menghasilkan hipotesis kajian
 • melakukan tinjauan literatur
 • merancang kaedah kajian
 • mereka bentuk kajian
 • menentukan prosedur persampelan
 • membina instrumen kajian
 • menyatakan kesahan dan keboleh percayaan instrumen kajian
 • menentukan prosedur pengumpulan data
 • mengumpul data
 • menganalisis data
 • membincang hasil kajian
 • melaporkan kajian