Monday, 6 May 2013

6/ Stilistik, skema dan majaz

 • stilistik - gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa
 • ciri-ciri : 
  • kejujuran
  • kesantunan
  • kejelasan
  • kesingkatan
  • menarik
 • jenis-jenis :
  • pengarang - gaya Shanon
  • masa - gaya klasik
  • medium atau wahana - gaya Utusan
  • subjek atau perkara - gaya falsafah
  • tempat - gaya Sabah
  • khalayak - gaya yang berdasarkan golongan sasaran
  • tujuan - gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan
 • strategi skema - penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan
  • skema seimbang 
   • paralelisme - mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama
   • antitesis - perletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. cth : besar kecil, tua muda...
   • isokolon - perulangan dari baris atau fikiran yang sama. cth: lain caranya, lagin gayanya..
  • skema perulangan
   • anafora - pengulangan perkataan yang sama pada permulaan klausa yang berturutan
   • epistrop -  pengulangan perkataan yang sama pada akhr klausa yang berturutan
   • anadiplosis - pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya
   • poliptoton - pengulangan perkataan yang berasal dari kata akar yang sama
   • epanalepsis - pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. 
   • klimaks - penyusunan kata-kata atau frasa atau klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat
   • antiklmaks - lawan bagi klimaks, menurun
   • antimetabole - pengulangan kata kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berturutan. cth : makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan
   • asonansi - pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata  yang diberi. cth : kalau kilat membelah gelap, lidah api menjulang tinggi
   • kiasmus - kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. 
   • aliterasi - pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata kata yang bersebelahan. cth : bukan betak bijak berperi
  • skema penguguran
   • elipsis - secara sengaja
   • asindeton - pengguguran kata hubung 
   • polisindeton - penggunaan kata hubung
  • skema ragaman - frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema
   • umum - khusus
    • sebut nama tempat umum barulah secara khusus
   • khusus - umum
    • lawan bagi umum-khusus
   • abstrak - konkrit
    • khayal kepada nyata
   • konkrit - abstrak
    • lawan bagi abstrak-konkrit
   • enumerasi
    • frasa penting dahulu barulah yang tidak penting
  • skema hiperbaton - penyusunan perkataan yang menyimpang dari aturan lazim
   • aposisi - penyusunan sebelah menyebelah
   • anastrop - susunan kata lazim. frasa awal adalah penting
   • parentesis - hubungan antara pola dalam ayat terputus
 • strategi majaz - mengubah atau memalingkan maksud
  • majaz pertautan, ada 7 jenis strategi
   • periprasis - fahami makna secara literal
   • sinekdot - bunga bahasa
   • alusi - peristiwa, tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata, mitos
   • eufemisme - memperhalus kata kata
   • disfemisme - lawan bagi eufemisme
   • pleonasme - kata yang banyak diperlukan
   • metonimi - penggantian sifat atau perkataan yang tepat gantikan maksud
  • majaz perbandingan - membandingkan 2 hal pada hakikat berlainan dianggap sama
   • kiasan sandar
   • kiasan terus
   • kiasan berangkap
   • kiasan berbunga
   • kiasan pemanis
   • kiasan melompat
   • kiasan melarat
  • majaz pertentangan
   • hiperbola - membesar-besarkan
   • ironi - menyindir
   • oksimoron - 2 hal yang bertentangan. cth : benci tapi rindu
   • litoses - kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tapi untuk menunjukkan kehebatan. cth : perjuangan kami hanya setitik air di samudera.
  • majaz ragaman
   • simetri
   • onomatopia
   • antimeria
   • ekslamasi
   • paronomasia
  • majaz melayu
   • pantun
   • pepatah
   • bidalan
   • tamsilan
   • simpulan bahasa

1 comment:


 1. Assalamualaikum Tuan/Puan.

  Salam dari Kita Holidays Travel & Tour Indonesia.
  Kalau Tuan/Puan nak melawat ke Indonesia, jangan risau hati sila hubungi :

  KITA HOLIDAYS TRAVEL & TOUR INDONESIA
  Tour operator & Travel Agency

  Sebuah serikat yang punya legalitas di Indonesia, memberikan pengkhidmatan tour ground handling di beberapa daerah yang favorit untuk di lawati. Kami arrange secara profesional dan dengan penuh rasa kekeluargaan, juga dengan harga tour yang sangat berpatutan sekali seperti ke : Padang dan Bukittinggi Tour, Aceh Tour, Medan Tour, Jakarta dan Bandung Tour, Jogjakarta Tour, Bali Muslim Tour dan sewa kenderaan.

  Contact person : Amsyahril
  Mobile : +6285263007445
  E-Mail : am_holidays@yahoo.com / kita_holidays@yahoo.com / kitaholidays@yahoo.com.


  ReplyDelete

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.