Wednesday, 1 May 2013

1/ Asas Mengarang

 • objektif mengarang - menulis sesuatu yang baru, memperbaiki, mengemaskini, memudahkan, membetulkan, memertahankan diri dan keluarga, menjawab tuduhan musuh. 
 • faedah mengarang - 
  • mengembangkan pelbagai idea
  • dapat mencari, mengkaji, menyerap, menguasai maklumat
  • biasakan diri berfikir secara tertib
  • mengetahui kemampuan dan potensi diri
 • penggolongan karangan ada dua kategori
  • imaginasi - prosa dan puisi 
   • novel, cerpen, puisi
   • drama, seloka, syair
   • pantun, metafora, ruba'i
  • faktawi - ilmiah dan informatif
   • berita, rencana, laporan
   • tesis, kertas kerja, jurnal
   • kertas projek, iklan
 • tahap penulisan secara hierarki 
  • prapenulisan / tahap persiapan
  • penyusunan
  • pascapenulisan
  • penerbitan
 • istilah seni mengarang
  • retorika - seni berbahasa yang sangat mementingkan kesampaian maksud dengan cara memanipulasi segala unsur bahasa sama ada aspek tatabahasa, semantik, estetik dan logik
  • stilistika - cara pemakaian bahasa yang melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat dan ungkapan tertentu yang dapat mengungkap sifat-sifat individu. perbezaan stilistika dengan retorika ialah stilistika lebih mementingkan aspek keindahan bahasa berbanding aspek motif berbahasa
  • estetika - konsep keindahan yang boleh dikaji sama ada dari segi keindahan luaran, keindahan dalaman atau keindahan dalam bentuk falsafah
  • logika - asas berfikir yang melihat hubungan sesuatu perkara atau konsep dan menyimpulkan hubungan tersebut secara teratur supaya idea yang dinyatakan tidak bercanggah atau tidak logik
  • diksi - pemilihan perkataan atau cara pengungkapan gagasan, pengetahuan atau perasaan dalam bentuk kata-kata dengan tujuan supaya maksud yang hendak disampaikan dapat difahami oleh pembaca dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis.
  • semiotika - konsep berkaitan simbol-simbol atau tanda yang menjadi pegangan atau pandangan hidup dalam sesuatu budaya dan masyarakat
  • koheren - pertautan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami
  • kohesi - keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain
  • wacana - penggunaan bahasa secara bertulis yang terdiri daripada ayat atau ayat-ayat, bab, buku, dialog yang mempunyai awal dan akhir
  • penanda wacana - kata hubung antara ayat 
  • paralinguistik - unsur-unsur yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.