Saturday, 31 March 2012

[i] Perkembangan Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

 • zaman sebelum penjajahan inggeris
  • pendidikan tradisional - ramai orang melayu saja, cina dan india hanya datang sebagai buruh saja. pelajaran formal kebanyakan di istana
 • zaman penjajahan inggeris
  • sekolah inggeris - sekolah pertama Penang Free School
  • sekolah vernakular - bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. seperti sekolah melayu, sekolah cina, sekolah tamil.
  • sekolah nihongo semasa penjajahan jepun - kurikulum adalah dari jepun
 • zaman selepas merdeka
  • bahasa inggeris diberi kepada semua murid
  • pelajaran vokasional dilaksanakan
  • akta pelajaran 1961 
 • sebelum penjajahan inggeris majoriti rakyat jelata mendapat pendidikan informal kerana tidak banyak institusi sekolah pada masa itu.
 • alim ulama islam dari timur tengah ke tanah melayu mengakibatkan madrasah dan sekolah pondok banyak dibina
 • sekolah vernakular mempunyai ciri ciri seperti pengajaran oleh guru guru mengikut etnik masing masing
 • kerajaan inggeris meluluskan enakmen pendaftaran sekolah kerana masalah pembukaan sekolah. kesannya ialah perlantikan guru tidak boleh terus dari tanah besar china atau india
 • selepas sahaja tanah melayu merdeka, pelajaran berasaskan akta pelajaran, pendidikan untuk perpaduan kaum.

Friday, 30 March 2012

[ii] KBSR dan KSSR

 • KLSR - kurikulum lama sekolah rendah
 • KBSR - kurikulum baru sekolah rendah
  • prinsip - 
   • pendekatan bersepadu
   • pendidikan yang sama untuk semua murid
   • perkembangan individu secara menyeluruh
   • pendidikan seumur hidup
  • kesepaduan -
   • unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani
   • pendidikan untuk semua
   • penggunaan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
   • meningkatkan penggunaan bm dan bi serta bahasa pengantar yang lain
   • pendidikan sepanjang hayat
   • penekanan kepada nilai murni
 • KSSR - kurikulum standard sekolah rendah - 2011
  •  mementingkan standard
   • standard kandungan - perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai
   • standard pembelajaran - petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian diukur bagi setiap standard kandungan
 • 1979 laporan jawatankuasa kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan diterbitkan. perhatian penting adalah mengenai kemahiran 3M
 • kekurangan yang ada pada KLSR
  • tiada perkaitan yang jelas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain
  • antara suatu peringkat pembelajaran dengan peringkatpembelajaran yang berikutnya tiada kesinambungan
  • pelaksanaan pengajaran dalam KLSR adalah terpengaruh dan berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan
 • KBSR, murid lebih aktif dalam proses pembelajaran, KLSR, guru bersifat autokratik dalam pengajarannya
 • KSSR berfokus kepada kemahiran membaca, menulis, mengira, menaakul
 • Kelebihan KSSR
  • tambahan 1 elemen iaitu kemahiran menaakul - Kemahiran menaakul biasanya digunakan dalam proses menyelesaikan masalah dan ia merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak. Kemahiran berfikir dalam aras yang lebih tinggi adalah semakin penting dan perlu bagi pembangunan modal insan bagi abad ke 21. Bagi menyediakan rakyat ke arah tersebut, perubahan kepada tahap pemikiran pelajar-pelajar di sekolah harus segera dilaksanakan. Usaha-usaha tersebut adalah sangat diperlukan daripada pihak guru-guru di sekolah dalam menerapkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  •  standard lebih jelas dinyatakan bagi kandungan dan pembelajaran dalam KSSR
  • KSSR bertujuan membekalkan generasi masa hadapan untuk menghadapi cabaran abad ke-21

Thursday, 29 March 2012

[iii] Matlamat Kurikulum Sekolah Rendah

 • sebelum penjajahan - tradisional, tanpa sekolah, fardhu ain, fardhu kifayah di surau sahaja
 • semasa penjajahan - sistem pendidikan formal wujud
 • selepas merdeka - KLSR, KBSR, KSSR
 • matlamat KBSR -
  • mencapai matlamat perkembangan individu secara menyeluruh mengikut mata pelajaran
 • matlamat KSSR -
  • melahirkan insan seimbang, kreatif, kritis, inovatif melalui tunjang komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, ketrampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan nilai.
 • matlamat BM dalam KBSR ialah melengkapi murid-murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian. 
 • tujuan sesuatu kandungan kurikulum dibuat adalah untuk perkembangan potensi murid dari aspek intelek, sosial, emosi dan fizikal
 • matlamat akhir pendidikan anak anak melayu mengikut konsep pendidikan tradisional ialah kesejahteraan dan keharmonian
 • KSSR dalam Sains ialah menanamkan minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.  Caranya ialah -
  • merancang aktiviti yang dapat meningkatkan daya kreativiti murid
  • pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar
  • merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia sekeliling
 • Hasrat KSSR mengambil kira asas
  • model baru ekonomi
  • dasar pendidikan kebangsaan
  • empat tonggak pendidikan UNESCO
   •   Tonggak Pendidikan UNESCO adalah berdasarkan kepada;
                                    I.            pelajar belajar untuk tahu
                                  II.            belajar untuk membuat
                                III.            belajar untuk menjadi apa
                                IV.            belajar untuk hidup bersama

Wednesday, 28 March 2012

[iv] Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah

 • bidang KBSR 
  • komunikasi
  • manusia dan alam kelilingnya
  • perkembangan diri individu
 • bidang KSSR
  • komunikasi
  • kerohanian, sikap dan nilai
  • kemanusiaan
  • perkembangan fizikal dan estetika
  • sains dan teknologi
  • keterampilan diri
 • persamaan organisasi KBSR dan KSSR
  • mengikut tahap iaitu tahap 1 dan tahap 2
  • mata pelajaran mengikut bidang dan komponen
   • ikut teras, wajib dan tambahan
   • organisasi modul ikut tunjang dan tema
  • waktu pembelajaran ikut tahap
 • komponen kesenian dan rekreasi termasuk muzik, jasmani dan seni visual. moral tidak termasuk
 • peringkat tahap 1 dan 2 adalah seperti berikut 
  • tahap 1 menjurus kepada bidang komunikasi
  • tahap 1 menekankan penguasaan kemahiran asas
  • tahap 2 mengukuhkan kemahiran asas dari tahap 1
  • tahap 2 adalah aplikasi kemahiran asas menyelesaikan masalah
 • mata pelajaran teras
  • menjadi asas utama pendidikan murid murid
 • mata pelajaran wajib
  • wajib dipelajari oleh semua murid
 • mata pelajaran tambahan
  • sebagai tambahan terutama kepada mereka yang berminat
 • mata pelajaran elektif
  • dipelajari mengikut pilihan murid di sekolah rendah
 • subjek modul teras asas - BM, BI, BC, BT, PI, PM, PJ, PK, M3
 • subjek modul teras tema - PS, MZ, SC, Malaysia Negaraku
 • subjek modul elektif - Arab, cina, tamil, iban, kadazandusun

Tuesday, 27 March 2012

[v] Mata Pelajaran di Sekolah Rendah

 • mata pelajaran KBSR
  • teras
   • BM
   • BI
   • BC
   • BT
   • M3
   • SC
   • KT
   • PI
   • PM
  • wajib
   • PJ
   • PK
   • KH
   • PS
   • MZ
  • tambahan
   • BC (SK / SJKT)
   • BT (SK / SJKC)
   • B.ARAB
   • BAHASA SUKU KAUM (KADAZANDUSUN) DLL
 • mata pelajaran KSSR
  • tahap 1
   • modul teras asas
    • BM
    • BI
    • BC (SJKC)
    • BT (SJKT)
    • PI
    • PM
    • PJ
    • PK
    • M3
   • modul teras tema
    • DSV
    • DM
    • DST
    • MALAYSIA NEGARAKU
   • modul elektif
    • BAHASA ARAB
    • BAHASA CINA (SK)
    • BAHASA TAMIL (SK)
    • BAHASA IBAN
    • BAHASASA KADAZANDUSUN
  • tahap 2
   • teras
    • tunjang komunikasi
     • BM
     • BI
     • BC
     • BT
    • tunjang sains dan teknologi
     • M3
     • SC
     • REKA BENTUK & TEKNOLOGI / TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      • berteraskan sistem KOMPUTER, MULTIMEDIA, PENGATURCARAAN, SISTEM MAKLUMAT, RANGKAIAN dan INTERNET.
    • tunjang perkembangan fizikan & estetika
     • PJ
     • PK
     • MZ
     • PS
    • tunjang kerohanian, sikap & nilai
     • PI
     • PM
    • tunjang kemanusiaan
     • SEJARAH
   • elektif
    • tunjuang komunikasi elektif
     • BAHASA ARAB
     • BAHASA CINA (SK)
     • BAHASA TAMIL (SK)
     • BAHASA IBAN
     • BAHASA SEMAI
     • BAHASA KADAZANDUSUN
 • dalam KBSR, mata pelajaran bidang komunikasi diberi peruntukan masa yang lebih kerana ianya termasuk dalam peperiksaan awam

Monday, 26 March 2012

[vi] Integrasi Dalam Kurikulum Sekolah Rendah

 • Kurikulum bersepadu
 • kesepaduan dalam KBSR
  • penggabungjalinan - menggabungkan pelbagai kemahiran yang relevan ke arah pembelajaran murid yang integratif dan menyeluruh bagi sesuatu mata pelajaran
  • penyerapan - integrasi / satupadu pengetahuan am / sedia ada dari mata pelajaran lain ke dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran.
 • Pengintegrasian dalam kurikulum dan pengajaran
 • kesepaduan dalam KSSR
  • elemen merentas kurikulum
   • kreativiti dan inovatif
   • keusahawanan
   • teknologi maklumat dan komunikasi
 • implikasi konsep kesepaduan dalam KBSR ialah
  • penerapan nilai murni
  • pemerolehan ilmu pengetahuan
 • kebaikan pelaksanaan konsep kesepaduan dalam KBSR ialah perkara yang tidak boleh dijadikan mata pelajaran boleh digabung dalam mata pelajaran yang ada 
 • integrasi sesuatu aspek ialah membina kurikulum baru dan mengadaptasi sesuatu aspek ke dalam kurikulum yang ada
 • kebaikan pelaksanaan kurikulum bersepadu ialah kebergantungan kepada buku teks dapat dikurangkan dan mata pelajaran yang kurang diberi penekanan dapat disepadukan

Sunday, 25 March 2012

[vii] Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Rendah

 • sebelum, semasa, selepas pengajaran
 • kaedah - secara kelas, kumpulan, individu
 • pemulihan
 • pengayaan
 • kaedah dan teknik 
  • belajar sambil bermain
  • penyelesaian masalah
  • pembelajaran berasaskan projek
  • pembelajaran koperatif
  • inkuiri penemuan
  • pembelajaran luar bilik darjah
  • pembelajaran tematik
 • kelas bercantum - SKM, kurang 15 orang
 • guru sebagai fasilitator perlu menyediakan pelbagai bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • pengajaran dan pembelajaran yang baik ialah
  • menyatakan objektif dengan jelas
  • menepati kehendak sukatan pelajaran
  • tidak mengabai murid berpencapaian rendah
  • boleh terlaksana dalam masa yang ditetapkan

Saturday, 24 March 2012

[viii] EMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Rendah

 • Elemen Merentas Kurikulum - unsur nilai tambah dalam p&p
 • elemen sedia ada
  • bahasa
  • pendidikan alam sekitar
  • nilai murni
  • sains dan teknologi
  • patriotisme
 • elemen baru
  • kreativiti dan inovasi
  • keusahawanan
  • teknologi maklumat dan komunikasi
 • emk mengukuhkan kemahiran dan ketrampilan modal insan
 • 5 fokus elemen keusahawanan
  • sikap
  • nilai moral dan etika
  • formulasi pengetahuan dan kemahiran teknologi dan vokasional
  • pengetahuan dan kemahiran
  • pemikiran
 • dalam KBSR penekanan adalah tidak terhad kepada perkara dalam sukatan sahaja. ini bertujuan
  • meningkatkan minat murid untuk datang ke sekolah
  • peluang murid berinteraksi antara satu sama lain dapat ditingkatkan
  • tema atau topik yang diminati untuk diajar boleh disesuaikan oleh guru

Friday, 23 March 2012

[viiii] Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

 • bahan digunakan untuk p&p seperti 
  • bahan bercetak - modul, buku teks, buku latihan dan aktiviti, surat khabar, lain bahan bercetak
  • CD-ROM dan DVD-ROM - cd-rom buku teks
  • internet
  • bahan siaran daripada radio dan tv
 • siapa yang mengurus bahan pengajaran?
  • pengurusan sekolah
  • panitia mata pelajaran
  • guru pusat sumber
  • guru kelas
  • murid-murid
 • pemilihan bahan haruslah
  • kos efektif
  • praktikal untuk digunakan
  • ke arah mencapai objektif pembelajaran
  • menumpukan murid kepada pembelajaran

Thursday, 22 March 2012

[x] Organisasi dan Pengurusan Bilik Darjah

 • konsep bilik darjah sentiasa berubah
 • jenis bilik darjah - 
  • bilik darjah tradisi KLSR (baris demi baris)
  • bilik darjah KBSR (kumpulan)
  • bilik darjah elektronik (lengkap internet) SM Bukit Damansara KL
 • pengurusan bilik darjah
  •  fizikal kelas
  • suasana psikologikal (suasana fizikal) - merujuk kepada interaksi antara guru murid dan murid murid yang saling mendorong
 • bilik darjah kelas bercantum
  • harus dibuat pemidang setingga kira kira 1  meter sebagai pemisah
 • motivasi ekstrinsik - bersifat luaran
 • motivasi intrinsik - bersifat dalaman
 • ciri bilik darjah tradisi di sekolah rendah - murid yang tinggi atau bersaiz besar berada di belakang.

Wednesday, 21 March 2012

[xi] Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum Sekolah Rendah

 • pentaksiran - mengumpul maklumat, memberi nilai
 • penilaian - mentaksir perubahan tingkahlaku
 • penilaian formatif - 
  • formal / tidak formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan pembelajaran murid
  • ujian dalam kelas
  • semasa mengajar ikut topik
  • bentuk - pemerhatian, soal jawab, lisan, kerja rumah
 • penilaian sumatif -
  • formal untuk mengesan pencapaian berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid
  • ujian formal - peperiksaan penggal 1 / 2 atau awam
  • selepas mengajar beberapa topik
  • bentuk - formal, kertas peperiksaan
 • Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
  • dikendalikan di sekolah
  • guru - fasilitator, pemerhati, pengumpul, maklum balas, memperbaiki
  • murid - standard yang hendak dicapai, melaksanakan tugasan
  • ibubapa - bantu anak, fahami potensi
 • Kaedah / instrumen PBS 
  • cerapan - menilai interaksi murid
  • ujian - lebih berstruktur
  • tugasan / pentaksiran prestasi - menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi
  • pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan
 • Pentaksiran Rujukan Standard (PRS)
  • mendapatkan maklumat penguasaan murid berpandukan standard prestasi yang ditetapkan sekolah
 • Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK)
  • berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan terlebih awal
 • standard prestasi - aras pencapaian murid dalam sesuatu subjek (band 1 - 6)
 • Pentaksiran Autentik 
  • kurang kepada kertas dan pensel
  • lebih kepada amali
  • bentuk autentik - 
   • portfolio
   • persembahan
   • pemerhatian
   • penulisan
   • lisan
   • pameran
   • eksperimen
 • Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Tuesday, 20 March 2012

[xii] Aliran Terbaru Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

 • Penaakulan dan budaya saintifik dalam pendidikan rendah
  • aktiviti mental dengan kebolehan berfikir dengan teliti untuk mencapai satu kesimpulan yang tepat.
  • penaakulan induktif - perlu membuat rujukan terhadap sifat dan objek yang diperhatikan. melalui pemerhatian. memerlukan arahan langkah demi langkah. membuat pernyataan yang tidak konsisten atau bercanggah
  • penaakulan deduktif - boleh memberi alasan melalui hubungan yang dibayangkan. membuat bayangan secara mental. merancang prosedur yang panjang. memeriksa kesahihan keputusan
 • pendidikan sejarah dan pembentukan patriotisme di sekolah rendah.  3 bahagian kewarganegaraan, patriotisme, perlembagaan negara.
 • dasar MBMMBI pada peringkat sekolah rendah
  • p&p sains dan mate dalam bahasa melayu
  • menambah waktu p&p bahasa melayu
  • memperluaskan ict dalam p&p bahasa melayu
  • menyediakan bahan bacaan bahasa melayu
  • perkenalkan seni bahasa dalam p&p bahasa melayu
  • 5 IPGM dijadikan pusat untuk kursus bahasa melayu
  • menambah waktu p&p bahasa inggeris
  • sediakan guru bi yang mencukupi
  • sediakan guru bahasa inggeris di luar norma
  • menambahkan bahan bacaan bi
  • perkenalkan seni bahasa dalam p&p bi
  • 5 IPGM dijadikan pusat untuk kursus bi
  • perluaskan penggunaan ict dan makmal bahasa inggeris
 • pendidikan kesihatan, reproduktif (sistem organ pembiakan manusia) dan sosial
  • temasuk dalam pendidikan kesihatan
  • PKRS
 • peperiksaan mengikut keupayaan dan sekolah
  • memberi peluang kepada pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan masing masing
 • Mengenalpasti penyebab atau hubungan dalam fenomena yang dikaji adalah tergolong dalam kemahiran menaakul secara induktif.
 • mata pelajaran sejarah sekolah rendah haruslah diajar dalam konteks education is fun.