Monday, 6 May 2013

6/ Stilistik, skema dan majaz

 • stilistik - gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa
 • ciri-ciri : 
  • kejujuran
  • kesantunan
  • kejelasan
  • kesingkatan
  • menarik
 • jenis-jenis :
  • pengarang - gaya Shanon
  • masa - gaya klasik
  • medium atau wahana - gaya Utusan
  • subjek atau perkara - gaya falsafah
  • tempat - gaya Sabah
  • khalayak - gaya yang berdasarkan golongan sasaran
  • tujuan - gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan
 • strategi skema - penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan
  • skema seimbang 
   • paralelisme - mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama
   • antitesis - perletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. cth : besar kecil, tua muda...
   • isokolon - perulangan dari baris atau fikiran yang sama. cth: lain caranya, lagin gayanya..
  • skema perulangan
   • anafora - pengulangan perkataan yang sama pada permulaan klausa yang berturutan
   • epistrop -  pengulangan perkataan yang sama pada akhr klausa yang berturutan
   • anadiplosis - pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya
   • poliptoton - pengulangan perkataan yang berasal dari kata akar yang sama
   • epanalepsis - pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. 
   • klimaks - penyusunan kata-kata atau frasa atau klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat
   • antiklmaks - lawan bagi klimaks, menurun
   • antimetabole - pengulangan kata kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berturutan. cth : makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan
   • asonansi - pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata  yang diberi. cth : kalau kilat membelah gelap, lidah api menjulang tinggi
   • kiasmus - kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. 
   • aliterasi - pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata kata yang bersebelahan. cth : bukan betak bijak berperi
  • skema penguguran
   • elipsis - secara sengaja
   • asindeton - pengguguran kata hubung 
   • polisindeton - penggunaan kata hubung
  • skema ragaman - frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema
   • umum - khusus
    • sebut nama tempat umum barulah secara khusus
   • khusus - umum
    • lawan bagi umum-khusus
   • abstrak - konkrit
    • khayal kepada nyata
   • konkrit - abstrak
    • lawan bagi abstrak-konkrit
   • enumerasi
    • frasa penting dahulu barulah yang tidak penting
  • skema hiperbaton - penyusunan perkataan yang menyimpang dari aturan lazim
   • aposisi - penyusunan sebelah menyebelah
   • anastrop - susunan kata lazim. frasa awal adalah penting
   • parentesis - hubungan antara pola dalam ayat terputus
 • strategi majaz - mengubah atau memalingkan maksud
  • majaz pertautan, ada 7 jenis strategi
   • periprasis - fahami makna secara literal
   • sinekdot - bunga bahasa
   • alusi - peristiwa, tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata, mitos
   • eufemisme - memperhalus kata kata
   • disfemisme - lawan bagi eufemisme
   • pleonasme - kata yang banyak diperlukan
   • metonimi - penggantian sifat atau perkataan yang tepat gantikan maksud
  • majaz perbandingan - membandingkan 2 hal pada hakikat berlainan dianggap sama
   • kiasan sandar
   • kiasan terus
   • kiasan berangkap
   • kiasan berbunga
   • kiasan pemanis
   • kiasan melompat
   • kiasan melarat
  • majaz pertentangan
   • hiperbola - membesar-besarkan
   • ironi - menyindir
   • oksimoron - 2 hal yang bertentangan. cth : benci tapi rindu
   • litoses - kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tapi untuk menunjukkan kehebatan. cth : perjuangan kami hanya setitik air di samudera.
  • majaz ragaman
   • simetri
   • onomatopia
   • antimeria
   • ekslamasi
   • paronomasia
  • majaz melayu
   • pantun
   • pepatah
   • bidalan
   • tamsilan
   • simpulan bahasa

Sunday, 5 May 2013

5/ Laras, ragam dan muzik bahasa

 • laras bahasa wujud melalui ciri-ciri keperihalan iaitu
  • cara penyampaian
  • perhubungan sosial dan peribadi
  • bahan yang diperkatakan
  • fungsi sosial perlakuan bahasa
 • faktor wujud laras bahasa
  • bangsa, jantina, status sosial, pendidikan, kerjaya, bidang
 • faktor wujud kepelbagaian laras bahasa
  • formula, penerima, bentuk mesej, cara penyampaian, jenis bahasa, latar
 • jenis laras bahasa :
  • laras umum - tiada istilah teknikal, struktur mudah, tidak banyak kata pinjaman
  • laras teknikal
  • laras undang-undang
  • laras agama
  • laras klasik
  • laras kreatif
  • laras bahasa kanak-kanak
  • laras iklan
 • ragam bahasa - ciri-ciri gaya penceritaan istimewa
 • ada 2 bentuk ragam bahasa
  • formal
   • bahasa baku
   • bahasa istana
  • tidak formal
   • bahasa mesra
   • bahasa halus
   • bahasa pasar
   • bahasa sindiran
   • bahasa basahan

Saturday, 4 May 2013

4/ Ayat, logika dan wacana

 • bermula dengan ayat - harus menguasai selok belok pembentukan ayat
  • beza denotasi dan konotasi
  • beza kata yang makna hampir sinonim
  • kata mirip ejaan
  • memahami tepat makna kata kata abstrak
  • memakai kata penghubung yang berpasangan dengan tepat
 • syarat dan kaedah hasilkan ayat yang berkesan
  • kesatuan gagasan - kembangkan tema atau isu satu persatu
  • kesepaduan
  • penalaran / logika
  • penekanan
  • kevariasian
  • kesejajaran
  • kehematan
  • kemurnian
 • penanda wacana dalam karangan
  • selain itu
  • keadaan ini
  • namun begitu
  • akibatnya
  • begitu juga
  • sebaliknya
  • walaupun
  • kesimpulannya
  • pada amnya
  • pada keseluruhannya
  • akhirnya
  • seterusnya
  • jadi
  • sementara
  • kalau demikian
  • kini
  • khususnya
  • ringkasnya
  • pada umumnya
  • keseluruhannya
  • tegasnya
  • dalam nada berbeza
  • justeru
  • sejajar dengan itu
  • meskipun demikian
  • oleh hal demikian
  • dengan perkataan lain
  • jelaslah

Friday, 3 May 2013

3/ Pendekatan dalam penulisan

 • pendekatan penulisan ada 3 :
  • retorika
   • pemerian
   • pemujukan
   • pendedahan
   • penghujahan
   • penceritaan
   • penerangan
  • eklektika
   • proses
   • model
   • metafizik - bersangkut paut dengan minat, kesungguhan dan motivasi diri secara bebas untuk menghasilkan karya penulisan yang bermutu
   • pengalaman
   • epistemik - penulisan yang bercorak ilmiah
   • model epistemik 
    • model sistem - kertas kerja ilmiah
    • model dialektika - sesuai untuk perbahasan / soal jawab
    • model hipotesis - model saintifik. kenal pasti masalah, kumpul data dari pelbagai sumer, pembentukan hipotesis/teori, kesimpulan dan penyelesaian, pengesahan data
    • model gabungan - kombinasi ke3 model
  • kewartawanan
   • TAJMAHAL - tepat, adil, jelas, mudah, teratur, halusi, beradab, lancar
   • piramid songsang - isi penting dinyatakan pada perenggan-perenggan awal - perenggan seterusnya menyokong pernyataan pada perenggan awal. perkaitan sangat penting di sini. - huraian lanjut, cadangan dan penutup
   • kewartawanan baharu - prinsipnya
    • latar
    • dramatik
    • dialog
    • deskripsi
    • sudut pandangan
    • monolog
    • perwatakan pelbagai

Thursday, 2 May 2013

2/ Strategi Pemerengganan

 • perenggan ada 2 :
  • perenggan utama 
   • pengenalan
   • pengembang
   • penutup
  • perenggan khusus
   • penyenaraian
   • percontohan
   • perbandingan
   • pengelasan
   • soalan jawapan
   • kenyataan luar dugaan
   • kontras masa
   • penglibatan pembaca
   • falsafah
   • urutan waktu
   • analogi
   • penghuraian proses
   • urutan ruang
   • anekdot
   • tiga kata bermakna
   • analisis

Wednesday, 1 May 2013

1/ Asas Mengarang

 • objektif mengarang - menulis sesuatu yang baru, memperbaiki, mengemaskini, memudahkan, membetulkan, memertahankan diri dan keluarga, menjawab tuduhan musuh. 
 • faedah mengarang - 
  • mengembangkan pelbagai idea
  • dapat mencari, mengkaji, menyerap, menguasai maklumat
  • biasakan diri berfikir secara tertib
  • mengetahui kemampuan dan potensi diri
 • penggolongan karangan ada dua kategori
  • imaginasi - prosa dan puisi 
   • novel, cerpen, puisi
   • drama, seloka, syair
   • pantun, metafora, ruba'i
  • faktawi - ilmiah dan informatif
   • berita, rencana, laporan
   • tesis, kertas kerja, jurnal
   • kertas projek, iklan
 • tahap penulisan secara hierarki 
  • prapenulisan / tahap persiapan
  • penyusunan
  • pascapenulisan
  • penerbitan
 • istilah seni mengarang
  • retorika - seni berbahasa yang sangat mementingkan kesampaian maksud dengan cara memanipulasi segala unsur bahasa sama ada aspek tatabahasa, semantik, estetik dan logik
  • stilistika - cara pemakaian bahasa yang melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat dan ungkapan tertentu yang dapat mengungkap sifat-sifat individu. perbezaan stilistika dengan retorika ialah stilistika lebih mementingkan aspek keindahan bahasa berbanding aspek motif berbahasa
  • estetika - konsep keindahan yang boleh dikaji sama ada dari segi keindahan luaran, keindahan dalaman atau keindahan dalam bentuk falsafah
  • logika - asas berfikir yang melihat hubungan sesuatu perkara atau konsep dan menyimpulkan hubungan tersebut secara teratur supaya idea yang dinyatakan tidak bercanggah atau tidak logik
  • diksi - pemilihan perkataan atau cara pengungkapan gagasan, pengetahuan atau perasaan dalam bentuk kata-kata dengan tujuan supaya maksud yang hendak disampaikan dapat difahami oleh pembaca dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis.
  • semiotika - konsep berkaitan simbol-simbol atau tanda yang menjadi pegangan atau pandangan hidup dalam sesuatu budaya dan masyarakat
  • koheren - pertautan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami
  • kohesi - keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain
  • wacana - penggunaan bahasa secara bertulis yang terdiri daripada ayat atau ayat-ayat, bab, buku, dialog yang mempunyai awal dan akhir
  • penanda wacana - kata hubung antara ayat 
  • paralinguistik - unsur-unsur yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana