Thursday, 10 October 2013

10/ kaedah dan ciri ciri pembangunan perisian

kaedah dan ciri
 • kenalpasti jenis perisian
 • komponen perisian
 • pendekatan pdp
 • pengurusan perisian kursus
 • kurikulum perisian kursus
 • rekabentuk antaramuka
 • kualiti media perisian
 • teknikal perisian
 • dokumentasi perisian / manual
peranccangan pengajaran berpandukan komputer
 • penyediaan papan cerita
model reka bentuk multimedia reeves 1994 - 4 peringkat
 • peringkat analisis - kendali penilaian keperluan
 • peringkat reka bentuk - mencipta spesifikasi
 • peringkat pembangunan - interaksi alat pengarangan
 • peringkat penilaian - proses melaksana rancangan


Wednesday, 9 October 2013

9/ model pembangunan perisian multimedia peringkat awal

perisian  -  atur cara komputer
kaedah dan ciri peringkat awal
model ADDIE
model ASSURE

 • analisis learner - analisis murid
 • state objective - nyatakan objektif
 • select modify - pilih, baiki / bina

Tuesday, 8 October 2013

8/ model pembangunan perisian multimedia

model ADDIE -

 • anaylize / analisa, - persekitaran pembelajaran
 • design / rekabentuk,  - struktur dan pendekatan pengajaran
 • development / pembangunan,  - memuatkan alamat tapak ke dalam folder
 • implemenation / perlaksanaan, - pengajaran 
 • evaluation / penilaian - kecerdasan pelbagai
model Hannafin & Peck 1998
 • analisis
 • reka bentuk
 • pelaksanaan
 • penilaian
model Lawson 1995
 • model kiatr pembelajaran 
  • teroka
  • pengenalan tema
  • aplikasi konsep

Monday, 7 October 2013

7/ pemilihan perisian pengajaran

tatacara pemilihan :

 • struktur perisian - mengandungi semua elemen
 • objektif pdp - mengandungi obj jelas
 • pengguna sasaran 
 • bahan pengajaran 
 • perkembangan - faktor mesra pengguna
 • pengantara muka - rupa program pada skrin
 • mudah digunakan
 • keupayaan interaktif
 • motivasi
 • ciri ciri persembahan - merangkumi teks, audio, grafik, animasi dan video

Sunday, 6 October 2013

6/ penyelesaian masalah berasaskan multimedia

penggunaa teknologi multimedia dalam penyelesain masalah pembelajaran

 • teks - panduan
  • ringkas tapi padat
  • guna typeface dan fon sesuai
  • teks boleh dibaca
  • gaya dan warna
 • grafik - panduan
  • grafik yg sesuai
  • warna sesuai dengan keperluan aplikasi
  • spesifikasi grafik boleh guna pada sistem keupayaan rendah
 • audio - panduan
  • bersesuaian dengan isi kandungan
  • ada rasional
  • penguna ada kuasa kawalan
  • elak banya kesan audio
 • video - panduan
  • maklumat lebih realistik
  • mampu rangsang pelbagai deria
  • mudahkan proses pengulangan
  • peningkatan keberkesanan proses pdp
  • mampu raih emosi dan ubah sikap
  • sedia kuasa kawalan
  • bentuk kemahiran dengan lebih pantas
  • jimat masa, tenaga dan belanja
 • animasi - panduan
  • konsep yang kompleks
  • menarik perhatian pelajar dengan mudah
  • persekitaran belajar maya
  • pembelajaran menyeronokkan

Saturday, 5 October 2013

5/ inovasi pengajaran bahasa melayu berasaskan multimedia

kepentingan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
 • pengajara dan pembelajaran - pemindahan ilmu
 • kepentingan komputer dalam pendidikan - berbantu komputer
 • kepentingan komputer dalam pdp bahasa melayu 

Friday, 4 October 2013

4/ elemen multimedia

perkara yang berkaitan dengan pelbagai media seperti slaid, tv dll
bidang penggunaan aplikasi multimedia - pendidikan, pernigaan, pentadbiran, penyiaran, hiburan
ciri-ciri
 • komputer
 • struktur utama persembahan multimedia
 • asas reka bentuk aplikasi multimedia
  • inormasi
  • interaksi
  • antaramuka dan persembahan
elemen multimedia
 • teks - perkataan yang boleh difahami oleh pengguna, pelbagai jenis dan bentuk. untuk isi kandungan
 • grafik - persembahan imej atau paparan visal yang tidak bergerak spt gambar, lakaran, ilustrasi. untuk visual persembahan maklumat
 • audio - jenis bunyi rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas dll. meningkatkan daya tumpuan pengguna
 • video - dinamik dan efektif. menarik
 • animasi - paparan urutan lakaran yang setiap satunya terdapat perbezaan untuk hasilkan pergerakan seccara terus.

Thursday, 3 October 2013

3/ peranan multimedia dalam pengajaran bahasa melayu

faktor multimedia dalam bidang pendidikan

 • berlakunya anjakan paradigma
  • teori objektivisme - kenyataan secara luaran, pemikiran simbolik
  • teori konstruktivisme - realiti sebagai sesuatu yang dikonstruk, pengalaman menentukan realiti
  • teori eklektik - kaedah campur eklektik paradigma pragmatik
 • sekolah bestari
 • kemudahan proses komunikasi
 • perolehan maklumat
 • peningkatan minat pengguna
 • penguraangan mas bagi menguasai aplikasi
 • peningkatan kebolehan capaian
 • peningkatan pemahaman dan pengekalan informasi dalam ingatan
 • penyiaran maklumat
 • pembelajaran interaktif dalam talian
 • motivasi kepada pelajar
 • pembangunan kemahiran pemikiran yang kreatif dan kritikal

Wednesday, 2 October 2013

2/ rancang pengajaran bahasa melayu berasaskan multimedia

penggunaan program aplikasi dalam pengajaran dan kepentingannya
 • blending word proessing / pemprosesan perkataan campuran
 • membantu memperitngkatkan penulisan
  • thesaurus
  • grammar checker

Tuesday, 1 October 2013

1/ komputer dalam pendidikan

perkembangan komputer - sejarah komputer bermula dari Von Neumann mendesin Eletroic Discete Variable Automatic Computer (EDVAC)
sistem komputer :
 • sistem input - maklumat dimasukkan ke dalam komputer
 • unit pemprosesan pusat - maklumat diproses
 • sistem output - maklumat dikeluarkan
pengajaran berasaskan komputer - pelajar berinteraksi
definisi multimedia - penyatuan beberapa media
ciri ciri
 • teks
 • imej grafik
 • audio
 • video
 • animasi