Thursday, 12 January 2012

(3) Sistem ejaan & sebutan

  • 2 jenis tulisan tulisan rumi, tulisan jawi
  • 3  bunyi bahasa Melayu :
    • huruf vokal - a,e,i,o,u
    • huruf konsnan selain huruf selain vokal
    • huruf diftong ai, au, oi
  • sebutan baku
  • intonasi - nada suara

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.