Tuesday, 1 April 2014

1/ Pengenalan kepada penyelidikan sekolah rendah

penyelidikan - sesuatu masalah dirasai.
penyiasatan saintfik - 
 • kaedah dan cara berfikir secara sistematik, terkawal, emirikal untuk mengkaji hubung kait antara fenomena semulajadi yang boleh dilihat.
langkah penyiasatan saintifik - 
 • gubal soalan kajian / hipotesis
 • reka bentuk kajian
 • kumpul data
 • jawab soalan kajian
4 tujuan utama penyelidikan pendidikan 
 • memerihalkan sesuatu fenomena
 • meramal fenomena
 • penambahbaikan berhubung dengan sesuatu fenomena
 • menerangkan satu fenomena tertentu
jenis penyelidikan 
 • asas - menerbitkan dapatan untuk pengetahuan
 • gunaan - menyelesaikan masalah praktis
 • penilian - meningkatkan keberkesanan penilaian
 • tindakan - meningkatkan keberkesanan pengajaran
 • pembangunan - 
 • kuantitatif - menilai sesuatu program - kajian eksperimental, kuasi eksperimental, kajian tinjauan, kajian korelasi
 • kualitatif - kajian etnografi, kajian kes, kjian sejarah, kajian naratif
prosedur penyelidikan pendidikan 
 • menyatakan masalah kajian
 • menetapkan objektif kajian
 • membentuk soalan kajian
 • menghasilkan hipotesis kajian
 • melakukan tinjauan literatur
 • merancang kaedah kajian
 • mereka bentuk kajian
 • menentukan prosedur persampelan
 • membina instrumen kajian
 • menyatakan kesahan dan keboleh percayaan instrumen kajian
 • menentukan prosedur pengumpulan data
 • mengumpul data
 • menganalisis data
 • membincang hasil kajian
 • melaporkan kajian

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.