Tuesday, 8 April 2014

8/ Analisis data

analisis data kajian
jika data kuantitatif - terdiri dari angka, maka guna analisis statistik
jika data kualitiatif - dalam bentuk ayat dan perkataan, maka pendekatan khusus untuk menganalisis iaitu guna kod.

ANALISIS DATA KUANTITATIF

 • statistik deskriptif - menghuraikan dan membuat rumusan terhadap data kajian
 • statistik inferensi - membuat generalisasi tentang sesuatu po;ulasi, melalui kajian yang dibuat terhadap sekumpulan individu yang telah dipilih dari populasi sebenar
analisis parameter - ada ujian yang diguna seperti 
 • ujian - t (membandingkan dua min atau purata)
 • analisis varians / ANOVA (membandingkan lebih dari dua min
 • korelasi antara pemboleh ubah
analisis bukan parameter
 • khi kuasa dua - jika tidak ada andaian mengenai populasi yang dikaji
kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif
 • pengukuran dibuat berulang kali tetapi keputusannya tetap konsisten. 
kesahan dalam kajian kuantitatif
 • sejauh mana ujian dapat mengukur sesuatu yang sepatutnya diukur
ANALISIS DATA KUALITATIF
 • fasa 1 - penerokaan data kajian 
 • fasa 2 - transkripsi - tukar rakaman temubual dan nota kepada bentuk verbatim bertulis
 • fasa 3 - mengorganisasi - menyusun
 • fasa 4 - proses pengkodan
 • fasa 5 - analisis- membina tema
kebolehpercayaan data kualitatif 
 • sejauh mana dapatan kajian boleh diulang atau direplikasikan
kesahan data kualitatif 
 • proses mendapatkan kebenaran dengan berada lama di tempat kajian serta mempunyai hubungan yang rapat dengan responden.
  • masa yang lama di tempat kajian dan kekerapan bersama responden
  • triangulasi - memberi gambaran
  • ulasan oleh rakan
  • semakan oleh responden
  • deskripsi yang mendalam
  • audit luaran
  • penjelasan mengenai bias sebagai pengkaji
  • analisis kes secara negatif

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.