Wednesday, 2 April 2014

2/ Penyelidikan Kuantitatif

penyelidikan yang sistematik - ada nilai numerikal atau statistik
jenis penyelidikan kuantitatif
 • kajian eksperimental - kajian bandingan kumpulan - dibahagikan secara rawak
 • kajian kuasi-eksperimental - kumpulan kawalan - dibahagikan tidak secara rawak
 • kajian tinjauan - soal selidik untuk kumpul data sesuatu populasi - menggunakan statistik min, mod, medin, peratus dan kekerapan
 • kajian korelasi - tentukan hubungan di antara 2 pembolehubah yg dapat diberi nilai numerikal
Instrumen kajian kuantitatif
 • soal selidik jenis terbuka
 • soal selidik jenis tertutup
  • soalan tertutup dichotomus
  • skala likert
  • skala rank order
  • maklumat demografi
kebolehpercayaan dan kesahan
 • kesahan kandungan
 • kesahan hubungan kriteria
 • kesahan konstruk
 • kesahan muka
kajian rintis
 • dibuat sebelum kajian sebenar
populasi dan persampelan
 • populasi - kumpulan orang, perkara, benda yang dikaji
 • sampel - sebahagian dari populasi
  • persampelan rawak mudah
  • persampelan rawak berlapis
  • persampelan bersistematik
  • persampelan kelompok
analisis data
 • untuk mengira kekerapan, peratusan serta purata bagi setiap item
 • ada dua iaitu
  • analisis deskriptif - terangkan ciri-ciri pembolehubah
  • analisis inferensi - terangkan perubungan antara pembolehubah
jenis hipotesis
 • pengujian hipotesis hubungan - gunakan data sampel untuk menganggar parameter populasi
 • pengujian hipotesis perbezaan - 
  • ujian t
  • ujian anova

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.