Thursday, 10 April 2014

10/ Penghasilan proposal penyelidikan

kandungan proposal kajian

BAB 1
pengenalan
 • latar belakang
 • penyataan masalah
 • objektif kajian
 • persoalan kajian
 • kerangka konseptual kajian
 • batasan kajian 
 • definisi operasional
BAB 2
tinjauan literatur
 • teori
 • kajian-kajian terdahulu

BAB 3
metodologi kajian
 • reka bentuk kajian
 • populasi dan sampel kajian
 • instrumen
 • analisis data

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.