Monday, 7 April 2014

7/ Paradigma dan kaedah kajian

paradigma - satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki
dua paradigma -
 • paradigma positivisme - memerlukan penyelidkan saintifik dan sistematik
 • paradigma interpretisvisme - humanistik, kostruktivis, naturalistik. fokus analisis yang dalam seperti skap manusia yang kompleks
 • perbandingan 2 paradigma ini -
kaedah kajian -

kaedah kajian kuantitatif - cirinya :

  • fokus kajian - pengujian hipotesis
  • proses menjalankan kajian 
  • analisis data - guna kaeda statistik dan hasil dalam bentuk angka
  • pelaporan hasil kajian - dalam bentuk graf, jadual dan dapatan kajian
 • jenis rekabentuk kajian kuantitatif -
  • rekabentuk eksperimental - rujuk kerangka kerja
   • reka bentuk eksperimen sebenar - rawak
   • reka bentuk kuasi eksperimen - tidak rawak
  • rekabentuk bukan eksperimental - huraian partisipa kajia, trait, skor
   • kajian deskriptif - huraikan sesuatu fenomena
   • kajian hubungkait / perkaitan - mengenalpasti perkaitan
    • kajian perbandingan - melibatkan perbandingan
    • kajian korelasi - menunjukkan korelasi
   • kajian untuk melihat perkaitan sebab akibat - kenal pasti penyebab kepada berlakkuknya sesuatu perkara
   • kajian tinjauan - survey research
  • rekabentuk longitudinal - tempoh masa yang lama
   • trend study
   • kajian kohort
   • panel study
  • rekabentuk merentas / keratan rentas - memungut data pada satu masa tertentu
 • kaedah persampelan - mendapatkan sekumpulan partisipan atau sampel
 • kaedah pengumpulan data kajian kuantitatif
  • ujian
  • soal selidik
  • temu bual
  • pengukuran bukan kognitif
  • pengukuran alternative
kaedah kajian kualitatif - cirinya :
 • kaedah semulajadi
 • proses mengutip data secara terus dari sumbernya
 • deskripsi yang kaya dengan maklumat
 • fokus kajian
 • analisis data secara induktif - mendalam
 • perspektif dari responden kajian
 • fleksibiliti dalam proes melaksanakan kajian
jenis rekabentuk kajian kualitatif - 
 • ethnografi - bidang antropologi
 • kajian kes - sistematik, intensif, terperinci
 • kajian naratif - antropologi, sejarah, sosiologi, sosio linguistik
 • fenomenologi 
 • grounded theory - libatkan penghasilan teori
kaedah pengumpulan data kajian kualitatif
 • temubual
  • berstruktur
  • semi berstruktur
  • tdak berstruktur
 • pemerhatian
 • analisa dokumen

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.