Wednesday, 9 April 2014

9/ Dapatan kajian dan perbincangan

hasil kajian -

 • profil responden - profil demografi - memaparkan maklumat yang berkaitan responden yang dikaji seperti jantina, umur, tahap pendidikan, pengalaman mengajar, pengalaman menggunakan internet dll
 • dapatan kajian - menjawab persoalan kajian yang ditetapkan
keputusan analisis deskriptif  - dilaporkan dalam bentuk kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai
keputusan analisis inferensi - menentukan sama ada kemungkinan wujud hubungan antara dua pemboleh ubah yang dikaji.

ringkasan kajian 
 • perbincangan dapatan kajian
  • tulis perbincagan ikut aliran idea yang logik
  • rujuk semasa dan relevan
  • guna termiologi yang ok
  • tidak bias
 • kesimpulan dapatan kajian 
  • senaraikan semua dapatan
implikasi dapatan kajian
cadangan kajian lanjutan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.