Sunday, 6 May 2012

5/ Pelbagai Teori Semantik

 • Semantik - mengkaji tentang makna sesuatu perkataan, frasa, ayat dan ujaran.
Segitiga Makna Odgen dan Richard
 • 3 bahagian - lambang, fikiran, benda. Saling berhubung secara langsung atau tidak langsung
 • lambang / simbol - benda, manusia, peristiwa yang melalui fikiran. Yang melibatkan perasaan, sikap, harapan, impian tidak termasuk simbol.
 • reference - 
 • referent - memenuhi satu keperluan
Segitiga Semiotik Ullman
 • 3 cabang - pragmatik, semantik, sintak
 • 6 sebab berlakunya perubahan makna - linguistik, sejarah, sosial, psikologi, menerima pengaruh luar, keperluan kata baharu.
Pemeringkatan Makna Osgood
 • ada 7 skala - mengukur makna kata dari segi ruang semantik dan ruang yang ditakrif melalui soalan kuiz
 Analisis Komponen Katz dan Fodor
 • dikenali sebagai teori analisis komponen
 • mengkaji kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu dengan lain - struktur leksikal
 • menganalisis makna sesuatu perkataan secara terperinci
Imej bunyi / sigifier de saussure
 • melalui ikatan assiotif psikologis - bunyi  yang dihasilkan oleh seseorang dan benda-benda yang diperkatakan sebenarnya digambarkan sebagai satu entiti konsepsual melalui beberapa cara.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.