Wednesday, 21 March 2012

[xi] Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum Sekolah Rendah

  • pentaksiran - mengumpul maklumat, memberi nilai
  • penilaian - mentaksir perubahan tingkahlaku
  • penilaian formatif - 
    • formal / tidak formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan pembelajaran murid
    • ujian dalam kelas
    • semasa mengajar ikut topik
    • bentuk - pemerhatian, soal jawab, lisan, kerja rumah
  • penilaian sumatif -
    • formal untuk mengesan pencapaian berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid
    • ujian formal - peperiksaan penggal 1 / 2 atau awam
    • selepas mengajar beberapa topik
    • bentuk - formal, kertas peperiksaan
  • Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
    • dikendalikan di sekolah
    • guru - fasilitator, pemerhati, pengumpul, maklum balas, memperbaiki
    • murid - standard yang hendak dicapai, melaksanakan tugasan
    • ibubapa - bantu anak, fahami potensi
  • Kaedah / instrumen PBS 
    • cerapan - menilai interaksi murid
    • ujian - lebih berstruktur
    • tugasan / pentaksiran prestasi - menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi
    • pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan
  • Pentaksiran Rujukan Standard (PRS)
    • mendapatkan maklumat penguasaan murid berpandukan standard prestasi yang ditetapkan sekolah
  • Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK)
    • berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan terlebih awal
  • standard prestasi - aras pencapaian murid dalam sesuatu subjek (band 1 - 6)
  • Pentaksiran Autentik 
    • kurang kepada kertas dan pensel
    • lebih kepada amali
    • bentuk autentik - 
      • portfolio
      • persembahan
      • pemerhatian
      • penulisan
      • lisan
      • pameran
      • eksperimen
  • Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.