Wednesday, 8 August 2012

8] Kata Tugas

 • dapat dilihat dalam frasa, kalusa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis
 • fungsi : sebagai pembilang, pembantu, penghubung, penerang, penguat, penegas, penafi, pembenar, dll
 • ciri : 
  • tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat
  • tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi
  • memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat
 • golongan :
  • kata penyambung ayat 
   • kata hubung gabungan - hubungkan dua kalusa atau lebih yang sama tara sifatnya SEPERTI Yusri dan Endry sedang makan
   • kata hubung pancangan - membentuk ayat majmuk secara pancangan SEPERTI Adik saya yang bongsu baru di tahun satu
  • kata praklausa -  di depan klausa atau ayat.
   • kata seru
   • kata tanya
   • kata perintah
   • kata pembenar
   • kata pangkal ayat -  dalam bahasa klasik SEPERTI hatta, maka, kalakian, alkisah
  • kata prafrasa dan pascafrasa -  terletak di hadapan atau selepas frasa, sama ada frasa nama, kerja, adjektif, sendi nama.
   • kata bantu
   • kata penguat
   • kata penegas
   • kata nafi
   • kata pemeri
   • kata sendi
   • kata arah
   • kata bilangan
   • kata adverba
  • kata pascakata - hadir selepas perkataan. menggunakan -nya dibelakang
   • kata penekan
   • kata pembenda

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.