Friday, 3 August 2012

3] Penggolongan Kata

 • juga dipanggil jenis kata atau kelas kata. ada 4 golongan kata
  • golongan kata nama
  • golongan kata kerja
  • golongan kata adjektif
  • golongan kata tugas
 • golongan kata nama - inti binaa frasa nama. ada 3 kumpulan
  • kata nama khas
   • hidup
    • manusia
    • bukan manusia
   • tak hidup
  • kata nama am
   • hidup
    • manusia
    • bukan manusia
   • tak hidup
    • institusi
    • bukan institusi
     • abstrak
      • berbilang
      • tak berbilang
     • konkrit
  • kata ganti nama
   • tunjuk
    • umum
    • tempat
    • hal
   • diri
    • tanya
    • orang
     • pertama
     • kedua
     • ketiga
   • tak tentu
 • golongan kata kerja - unsur inti pada binaan frasa kerja
 • ada 2 kumpulan iaitu kata kerja aktif dan pasif
 • kata kerja aktif - dalam ayat aktif
  • kata kerja aktif tak transitif - tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya
   • tanpa pelengkap - mempunyai makna lengkap
   • berpelengkap - memerlukan pelengkap selepasnya untuk sempurnakan ayat
   • berpenerang - mengandungi penerang selepasnya
  • kata kerja aktif transitif - berfungsi dalam ayat aktif. menerima awalan meN sama ada dengan atau tanpa akhiran -kan atau -i
 • golongan kata adjektif - unsur inti dalam binaan frasa adjektif
 • menjadi penerang kepada kata nama, kata kerja dan kata adjektif
 • ada 9 jenis iaitu sifat, cara, warna, ukuran, jarak, bentuk, waktu, perasaan, pancaindera
 • golongan kata tugas - inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat
 • kata tugas berfungsi seperti penghubung, penguas, penegas, penafi, pemeri, penyeri, penanya, pembenar dll.
 • carta kata tugas
 • kata tugas
  • kata penyambung ayat 
   • kata hubung
  • kata praklausa
   • kata seru
   • kata tanya kata
   • perintah kata
   • pembenar
   • kata pangkal ayat
  • kata prafrasa dan pascafrasa
   • kata bantu
   • kata penguat
   • kata penegas
   • kata nafi
   • kata pemeri
   • kata sendi
   • kata arah
   • kata bilangan
   • kata adverba
  • kata pascakata
   • kata penekan
   • kata pembenda

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.